پرش لینک ها

کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ

4.7/5 - (12 امتیاز)

The Red Book of Hakim Ard Bozor

دانلود کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ pdf

متن کامل کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ:

پیشگفتار :
ما اعضای بنیاد جهانی فیلسوف عالیقدر حکیم اُرُد بزرگ خراسانی، شادمان هستیم که توانستیم پس از مدت ها
کاملترین و جدیدترین مجموعه سخنان فیلسوف بزرگ را گردآوری و اکنون »ژوئن 2020 »در قالب »کتاب سرخ«
تقدیم حضور همه دوستداران ایشان در سراسر جهان کنیم.
کتاب سرخ مرجع اصلی مکتب فلسفی فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی که » اُرُدیسم Orodism »نام دارد می
باشد. سه ستون اصلی این فلسفه مهر به گیتی ، انسانیت و آزادی است.
امروزه فلسفه اُرُدیسم، عالقمندان بسیاری در سراسر جهان و بویژه در میان مردم فرهیخته کشورهای افغانستان،
پاکستان، ایران، تاجیکستان، هندوستان، ترکمنستان و ازبکستان دارد. دلیل این امر را می توان به نگاه انسانی و
اخالقی این فلسفه به هویت بشر و ارتباط او با گیتی دانست.
از همه اُرُدیست ها و فرهیختگان عرصه فلسفه و حکمت خواهش می کنیم از سخنان داخل این کتاب به عنوان
مرجع معتبر و اصلی سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بهره ببرند .
بنیاد جهانی فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

7
1 -فرگرد مهر به گیتی
مهر به گیتی، نشان آگاهی آدمی بر هستی خود، در این جهان بیکران و احترام به آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
گیتی، آوای مهربانی و شادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربانان، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر به گیتی برای ما، همچون رابطه گل و گلستان است. براستی هیچ گلی در پی نابودی گلستان نیست. گلستان هم
به زیبای گل مفتخر است. ما آدمیان نباید از یاد ببریم که گیتی همان گلستان وجود ما است، پس با مهربانی زیبایی
آن را دو چندان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر به گیتی ، انسانیت و آزادی، نشان وارستگی و کمال آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ما بخشی از سرشاخه های گیتی هستیم، آمده ایم تا شکوفا شویم و سرشاخه ای زیباتر را به جهان هدیه دهیم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سامانه گیتی، با آنکه یکنواخت پنداشته می شود، ولی رو به پویش و پیشرفت است. گردش آرام هستی، نباید ما را
فریب دهد، ما بخشی از یک دگرگونی بزرگ، در گیتی هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
8
نرمش و سازگاری با گیتی، ما را آرام خواهد ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم ها، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شناخت ما از کرانه اقیانوس هستی، بسیار ناچیزتر از آنی است که بخواهیم به آن ببالیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
جهان را آغاز و انجامی نیست، آنچه هست، دگرگونی در گیتی است. ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می
نامیم. ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم، دگرگونی که در نهان خود، پویش و شکوفا شدن را پیگیری می کند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میدان دید ما از گیتی و جهانی که در آن زندگی می کنیم، با همه فراخنایی خود، می تواند به اندازه شبنمی کوچک
باشد از جهانی بسیار بسیار بزرگتر… براستی گیتی بی آغاز و بی پایان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گیتی ناز ما را نمی کشد، جهان با ما و یا بی ما، در حال پیش رفتن و رشد است، پس کوشش کنیم، در هر جایی که
هستیم، بهترین باشیم و بخشی از بار رشد و پویش گیتی را بر دوش بگیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
9
گیتی به سوی آینده پیش می تازد، از آنانی که مدام در گذشته شنا می کنند، بگریزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
اگر آدمیان می دانستند در این آبی بیکران گیتی، چقدر کوچک و تنها و آسیب پذیر هستند یک آن هم، یکدیگر را
تنها نمی گذاشتند و یار و غمخوار هم بودند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شناخت درست فراخنای بیکران گیتی، آدمهای خشن را هم، آرام و نرم خو خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
خواست واپسین آدمی، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر به گیتی، را به فرزندان خویش بیاموزیم، مهر به جهانی که قرار است در آن شکوفا شویم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
شباهنگام به آسمان پر ستاره بنگریم و از خود بپرسیم ما در کجای این چشم انداز بی پایان ایستاده ایم، آیا ما توان
این را داریم که از خود نقشی بر این پهنه بی پایان بجای بگذاریم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
10
2 -فرگرد مهر به انسانیت
به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آگاهی و شعور، در میزان انسانیت ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگ زادگی، تنها از آن کسانی است که انسانیت دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانیت به ما می گوید، ارزش دیگران را پاس بداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانیت که باشد، سوء استفاده از دیگران گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانیت، صدقه ما به دیگران نیست، انسانیت نشان دهنده ارزش گوهر وجود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
انسانیت ستودنیست، از منش مهربان درون خویش، آزرده مباش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند، آموزش ادب و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
11
پدران و مادران فرهیخته، انسانیت درون خویش را در فرزندشان جاری می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
در پس رفتارهای انسانی، گلستانی از مهر و آگاهی آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانیت را باید گرامی داشت، در غیر اینصورت پستی، خشونت و خرافات ریشه می گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
از آدمیانی که انسانیت درون خویش را فراموش ساخته اند، بهراسید و بگریزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که در او انسانیت نیست، به آسانی زندگی دیگران را تباه می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرزانگی بدون انسانیت، الفی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت، فرو افتاده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ آرمانی، نباید انسانیت درون ما را به آتش کشد . فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
12
چه فرقی است میان برهوت و دیاری که در آن انسانیت مرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآزندگان، آزادی و انسانیت را ستایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه بر زبان و نژاد خود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها پرچم انسانیت و آزادی را می بوسم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر به انسانیت، در دل مردم نیک سرشت، همواره موج می زند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فداکاری برای انسانیت، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دلدادگی به انسانیت، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر تابان انسانیت، در سینه “اُرد”، جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بی سواد و یا باسواد، هر چه هستی… انسان باش
بی پول و یا دارا، هر چه هستی… انسان باش
کارگر ساده و یا دیوانساالر، هر چه هستی… انسان باش
انسان باش و بمان… که جهان میزبان و شاد از وجود توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
13
سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای، بی آن توان ایستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربان باش تا جاودانه شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های پست و دون پایه، مهربانی را هم، بد می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رستگاری، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
14
مهربانان، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربانان به یاد ما هستند، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربانی، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهرورزان، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
مهربانی، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های مهربان، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم نامهربان، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های مهربان را، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
15
آدمیان تنها با مهر، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
براستی مهربانان، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بی هیچ چشمداشتی، همواره مهربان باش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوشرویی همانند زر، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
16
جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را، که تپش مهر و زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
درازای زندگی، در بخشندگی و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهربانی از سادگی و نادانی نیست، مهربانان به یکی از مهمترین هنجارهای گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و
واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامیرای راستین، کسی است که ستاره مهر آدمیان شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ دری به روی مهربانان، بسته نخواهد ماند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
افسوس که تا زنده هستیم، قدر یکدیگر را نمی دانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
17
آیا ما مهربان هستیم؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن، یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم؟! به
جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، “اُرُد”
مهربانی را، همانند بسیاری موارد دیگر، مطلق نمی داند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم شایسته، بخاطر بدی های دیگران، نامهربانی پیشه نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها از چشمه نیکوکاری و مهربانی، آرامش در وجود ما جاری می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در یک جامعه سالم، مردم پیوسته برای هم فداکاری می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون دیوار مهربانی :
آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند… و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی… دیوارهای شهرهایمان را با
مهر پرشکوفه کنیم و آنچه را نیاز نداریم بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم… این گام کوچک امروز ما، یادگاری باشکوه
خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما… همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر
زندگی بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دیوار مهربانی برآیند مهر و انسانیت است از این رو نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
18
دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس
هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون جزیره مهربانی :
باید بسوی جزیره مهربانی کوچ کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جزیره مهربانی کجاست؟ جزیره مهربانی، جایی است برای گریختن از بندها و هزاران سال بردگی. جزیره مهربانی،
زایش دوباره سادگی و رها شدن آدمیان از مردابی است که خود ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در جزیره مهربانی، آدمی از پیچیدگی ها رها شده و به سرشت پاک خویش نزدیک می شود. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده و آبادی و شادی در هر کوی و برزن هویداست. باید به درون مایه
درخشنده رنگ های بکر و پاک برسیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جزیره مهربانی، آغاز دوستی دوباره آدمیان با زمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
19
3 -فرگرد مهر به آزادی
آگاهی، تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی، بدون آزادی شرم آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن، نظرخواهی همگانی برپا نمود، چون آزادی، برگردان دیدگاه همه
مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دیدگاه اکثریت هرگز نمی تواند حق اقلیت را نادیده و یا کتمان کند. اکثریت باید فضای آرامش و رشد را در اختیار
اقلیت قرار دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کالن است که برای پیدایش آن، نیاز به همراهی همه مردم یک سرزمین دارد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی، تنها برای ما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی را، با پسوند و پیشوند، بی ارزش و ناکارا نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
20
از دیدگاه “اُرد” آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی، پر و بال می گیرد و این مهم، نیاز به رسانه های راستگو،
آزاد و فرهیخته دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی، به هیچ سرزمینی پیشکش نشده است. برای داشتن آزادی، باید لیاقت آن را داشت. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آزادی بیان، در نهایت فساد را از بین می برد و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها مردم آزاده و آگاه می توانند سازنده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومند شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی همگان را پاس بداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی با آدمهای در بند و انکار شده، سودی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرهای خونین برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
21
مهر و دوستی، در سرزمین آزادیخواهان، پاینده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همه مردم یک سرزمین، باید پیشوای آزادی و آزادیخواهی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی هدیه و کادو نیست، آزادی مسئولیت است و بی شک مردم تن پرور و بی مسئولیت آزادی ندارند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم ناتوان و زبون، آزادی را گدایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که آزادی می جوید، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مرگ هم، پایانی برای پرنده در بند نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شادی یک سرزمین، بدون داشتن آزادی، آفریده نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی باجی به مردم نیست، چرا که حق و داشته آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
22
بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فداکاری در راه آزادی، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جوانان راستین و آزادیخواه، فر رستاخیزهای بشری هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میهن، از آن همه مردم یک کشور است، با هر رنگ، نژاد و زبانی… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میهن دوستان، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میهن دوستان ناب، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن، فداکاری و کوشش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آزادی، باید بزرگترین خواست همگانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دامان هر سرزمین، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شکوفا سرزمینی است که مردمی از خودگذشته و آزادیخواه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادیخواهی و انسانیت، باید برجسته ترین خوی آدمی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
23
آزادی نباشد، فرهنگ پر و بالش خواهد سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بی باکی گله، در بیداری چوپان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تاریخ بشر نشان داده است تا خواستار آزادی نباشیم، کسی آن را به ما نمی دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزاده باشیم. ما می توانیم نگرش خاص خود را داشته باشیم. ما حتی می توانیم موافقِ مخالفتهای یکدیگر باشیم! .
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون دموکراسی :
همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست، هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمساالری رسیده
باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دموکراسی بدون داشتن رسانه های آزاد بی معناست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها دموکراسی، دانش اجتماعی توده مردم را باال خواهد برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دموکراسی امری خردمندانه و زندگی آفرین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
24
دموکراسی بدون وجود احزاب آزاد ، خیالی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بستر افکار عمومی همچون دریاست، سیاستمداران بدانند هیچ بنایی بر این دریا پایدار نخواهد بود، مگر آنکه خود
را در طول زمان با بسامدهای )امواج( آن همراه سازد… دموکراسی توانسته به این نیاز افکار عمومی پاسخی مناسب
دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم نادان، تن به فرمانروایی می دهند که به شکل موروثی به قدرت رسیده است. بیاد داشته باشیم دموکراسی
همواره بدنبال اندیشه برتر برای اداره امور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون انتخابات :
انتخابات درست و سازنده، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انتخابات آزاد، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انتخابات آزاد، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انتخابات، مکان شعبده بازی دیوان ساالران نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوچک کنندگان انتخابات، با ریشه آن دشمن هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
25
آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند، هر دو به یک
اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
احزاب ، نامزدهایی را وارد گردونه انتخابات کنند ، که در آینده ، موجب سرافکندگی و شرمساریشان نشوند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در کشوری که احزاب و گروه های سیاسی مردمی وجود ندارند، انتخابات هر بار، بیشتر از پیش، به پلشتی می گراید.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم در هنگام انتخابات، باید بیش از هر چیز دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب سیاسی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
هنگام انتخابات، احزاب اعتبار خویش را برای تضمین انجام وعده های نامزدهایشان در میان افکار عمومی به گرو می
گذارند. حال آنکه نامزدهای مستقل انتخابات وامدار و متعهد به هیچ کجا نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات ، باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا همگان
، زمان الزم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
26
– پیرامون احزاب :
احزاب آزاد، ستون های بالندگی و رشد کشورها هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
احزاب شایسته، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
احزاب شایسته، می دانند با کجروی و برنامه های دروغین، خیلی زود کمرنگ می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
احزاب و گروه های نیک سیاسی را تنها نگذارید، با پیوستن به آنها، شرایط زندگی خود را بهتر کنید. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
اگر حزب سیاسی شما، به برنامه های خود عمل ننمود، بی درنگ ترکش کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای ماندگاری یک گروه، باید دلداده و از خودگذشته بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروه و سازمان مردمی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کار گروهی، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا، سرانجامی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گروه های مردمی، بدون گرامیداشت همه یاورانشان، توان ایستایی ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
27
گروه، توانِ افزون آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گروه هدفمند، کمتر دچار سردرگمی، و از هم پاشیدگی می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کارهای گروهی، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند، شوق به زندگی و امید را، افزونتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
گروه های مردمی، توان و نیروی یک سرزمین هستند، که باید پاسشان داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دیوانساالران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان هنگام تنهایی، گویا خفته اند، بیداریشان را تنها زمانی می توان دید که در جمعی یکدل و هم نوا ایستاده اند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روانِ توده ای یکدل و یک صدا را تا کنون دیده اید؟ برخی هجوَش می کنند و می گویند: در آن گویا »هیوالیی«
نیرومند ماوا دارد، برخی هم می گویند: چه زود در آن »ما« شده و از جنس آن می شویم … می گویم: چه زیباست
که از جنس »تندبادی سهمگین« شویم و به آسمانها قد کشیم و سرود همدلی خوانیم و پایکوبی کنیم… جان را چه
سود … که ما زاده توفانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ آتشفشان، آذرخش و تندری، نیروی سیل انسانهای همدل را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
28
– پیرامون سیاستمداران :
سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کشوری که دارای سیاستمداری بی باک است، همه مردمش دلیر می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمی که سیاستمداران نیک خود را، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند، شایسته بردگی هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میرآب، به اندازه دهد، همه دشت سبز خواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نام سیاستمداران مهربان و بخشنده، جاودانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادبیات درست، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آدم کوچک، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دولتمردان، پیوسته باید در پی گزینش بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
29
سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست، خنده آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار بزرگ، به شمار مردم، نگهبان دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار بزرگ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پشتیبان آنهاست. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار بزرگ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار خوب، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
سیاستمدار دانا، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار شایسته، باید توان پوزش از مردم خویش را داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار ناتوان، به جای گفتگو با خردمندان آگاه، با چاپلوسان نادان همنشینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
30
سیاستمدار ناتوان، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار نیک، خواستار مهر پایدار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمداران، بیشتر زمان ها، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمداران، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمداران آزموده از همان چشمه ای می نوشند، که مردم را سیراب می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمداران بزرگ، همواره به یاد دارند که خدمتگزار مردم هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرپرستان، کارمند بدنام و رسوا را به سرعت برکنار کنند، در غیر این صورت، سیاهی کار بزهکار، دامن آنها را نیز
خواهد گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سیاستمدار نیک، دست نشانده پلید ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
31
سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد، همواره برای خویش، دشمن تراشی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
مردمداری، بهترین خوی یک سیاستمدار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
فرمانروای دانا می داند، هیچ ندایی با کُشتن خاموش نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرمانروای شایسته، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد، شایستگی دیوانساالری را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آدمیان تندخو و خشمگین را، از دستگاه سیاسی دور کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ناکارآمدترین سیاستمداران، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را، بر گردن مردم می اندازند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
و سیاستمداری که دروغ گفت، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
32
نگهبانی از داشته های یک کشور، برای سیاستمداران، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچگاه به دروغگویان، میدان کارگزاری ندهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بکارگیری آشنایان ناکارا، در یک گردونه کاری، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرپرست، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرپرست وراج، شایسته پیشوایی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهمترین کار سرپرست، انجام درست کاریست، که بر دوش گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خودکامگان، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون مشاوره و رایزنی :
کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مشاوری که دوستان فراوان دارد، تکیه گاه خوبی نیست، او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
33
مشاور نباید سود روشنی، در راهی که نشان می دهد داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرمانروایان نیرومند، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رایزنی با خردمندان، پیروزی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
– پیرامون میهن :
برخی به میهن و زادگاه خویش دشنام می دهند که این سرزمین برای آنها فخر و شکوهی به ارمغان نیاورده است،
باید به آنها گفت: شکوه و خرابی یک سرزمین نتیجه تصمیمات مردم همان سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
34
آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که “ترین های” زنده خود را به همگان می شناسانند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت دیگران بسته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند، کسی به فکر فردا نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها خودخواهان دیرباور، تجربه تاریخی را به هیچ می گیرند، اینگونه آدمیان، روند پویش همگانی را کُند می کنند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برج و باروهای کهن به ما می گویند: از ما زیباتر و سترگ تر بسازید، نه آنکه در برابر ما زانو زده و از رشد و پیشرفت
بازبمانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
35
آدمیان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتی ها آفریده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بجای چشم دوختن بر گذشتگان به آینده بنگرید، کار کنید… کار کنید که فَرِ ما، به داشتن فردایی بهتر برای
فرزندانمان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
باید نگاهی فراتر به تاریخ داشته باشیم، دوران کهن چه باشکوه و چه غم انگیز… به پایان رسیده است، امروز باید در
پی آفرینش افتخارات تازه برای دوران خویش باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیش از دشمن، باید از سربازان ترسو و بی نظم هراسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدترین گونه خنده، لبخند به جوک های زهرآگین قومی و زبانی است. همه مردم یک سرزمین باید به هم ببالند و
دستان هم را برای رشد و بالندگی بگیرند، پیش از آنکه جوی خون از پس این خنده های نفرین شده جاری شود.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برخی از آدم های ناراست می گویند: ما تنها به سخن، دیگران را مسخره می کنیم! حال آنکه در دل دوستشان
داریم، “اُرُد” به آن ها می گوید: واژه ها دارای توان بسیار هستند و رستاخیزها برپا نموده اند، واژگان خویش را به
ادب بیاراییم و با بزرگداشت یکدیگر شاد شویم و به آینده امیدوار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جوک هایی که بر علیه زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و پرآکنده می شوند، به از هم گسیختگی اجتماعی منتهی
می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
36
4 -فرگرد فرهنگ
فرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی، آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در بلند هنگام هیچ نیرویی، نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر، ایستادگی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شالوده و زیربنای گسترش هر کشور، فرهنگ درست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرهنگ بزرگداشت، جشن رشد و بالندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان و هنرمندان، سازندگان آینده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان و فرهنگ سازان، همیشه زنده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه و سخن اساطیر زاینده است، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش، شادی و امید به ارمغان می آورد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
37
آهنگ دلپذیر، نوا و آوای گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها، آیین آموزشی نادرست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نظام آموزشی ناکارا، براستی مرداب استعدادهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرهنگ اشتباه را، بی مهابا کنار بگذاریم، با ادامه دادن آن، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ویرایش فرهنگ نادرست، برای یک سرزمین، بسیار مهم است، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه تندی
بخشیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه را می توان در بند کشید، اما نابود شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گسترش آزادی های همگانی زمینه ساز رشد در پهنه اقتصاد، صنعت، دانش، گردشگری و همچنین فرهنگ و هنر…
می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اشتهای بیش از اندازه توده مردم برای شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، هشداری بزرگ و
نشان بیماری اجتماعی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
داستان کوتاه همواره زیباست، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
38
آدمهای حقیر و زبون، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را، به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
دیدگاه و اندیشه تاریک، میدان پرده پوشی )سانسور( را هر روز بزرگتر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون هنر و هنرمندان :
هنر، برآیند شناور بودن خرد، در جهان احساس است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جایگاه هنر و هنرمند، بسیار ارزشمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان هنر باید با انسانیت آمیخته باشد تا نسل ها را شیفته خود سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آثار هنری، بخشی ارزشمند از وجود هنرمند هستند، هیچ کس نمی تواند آنها را انکار و یا نادیده بگیرد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گاه در درون آثار هنری، آرمانها ، تاریخ و حتی فلسفه را می بینیم. فهم یک اثر هنری شگرف، کار ساده ای نیست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هنری که گرفتار روزمرگی شد، دوامی ندارد، فراگیر نمی شود و پاینده نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
39
تنها آثار هنری جاودانه می شوند، که به درون هنرمند نزدیکترند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادبا، شعرا و هنرمندان همیشه غمگین، با آثارشان دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش، باز می کنند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون فیلم و سینما :
سینما می تواند دلهای جهانیان را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سینماگران و فیلمسازان خام، به اسم واقعگرایی، با کنکاش در نادرترین پلشتی های اجتماعی، زهر هزار مرداب
ناپاک را بر چشمهای بینندگان خود می ریزند، این آدم ها را باید از سینما دور نمود، چرا که فیلمساز راستین، پنجره
ای است به سوی زندگی بهتر و امید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سینما باید فردایی زیباتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن، کوشش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
سینمای غمزده، دشمن اقتصاد و بهره وری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
40
– پیرامون رسانه :
رسانه های آزاد، دشمن همیشگی بزهکارانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه های آزاد، باید زبان مردم باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه ها نباید آگاهی را از مردم دریغ کنند، چراکه پرده پوشی می تواند مقدمه هرج و مرج و گسترش شایعات
ویرانگر شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه های آگاه، چشم بر دردها و مصیبت های سرزمین خویش نمی بندند، با این وجود از بیان توانمندی های
سرزمین خویش نیز غافل نمی شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه بیمار، افکار عمومی را فراری می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمی که گرفتار اخبار روزمره رسانه ها هستند، دید بلند مدت ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد، نه اینکه به آنها بگوید: شما چه بگویید که خوشایند دل ما باشد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در سرزمینی که رسانه های مردمی آزاد هستند، هر روز پلشتی و قانون گریزی، کم و کمتر می شود. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
41
تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدمهای هوشمند، هیچگاه اندیشه خود را به یک رسانه، گره نمی زنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه باید زبان مردم باشد نه آمری زورگو و ناشنوا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون خبرنگاران :
خبرنگاران آزاده، پرچمداران پاکی و شکوفایی یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خبرنگاران آزاده و پیشرو را باید ستود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خبرنگاران بزرگ، آینده را به نیکی و درستی پیش بینی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خبرنگاران رویدادها را پوشش خبری می دهند، خبرنگار تیزهوش علت هر رویداد را هم نشان می دهد و خبرنگار
بزرگ همراه خبر رویدادها، چرایی بوجود آمدن و نتایج آنها را هم به آگاهی مردم می رساند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
خبرنگاران باید نگاهی فرا و همچون باز داشته باشند، تا رخدادهای کوچک آنها را از کنکاشهای مهم دور نکند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
42
– پیرامون اینترنت :
اگر اینترنت پر شود از داده های با ارزش، خود به خود از تباهی و بزهکاری کاسته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
جایگاه فرهنگی کشورها در رشد و بالندگی بشری را می توان در میزان داده های اینترنتیشان دید. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
اینترنت، اندیشه و دودمان ما را به آیندگان گره خواهد زد، از این پس، دیگر گذشته برای آیندگان تیره و تار نخواهد
بود، اندیشه ما، سپیده دم پیدایش فصلی نو از تاریخ بشری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اینترنت، بزرگترین میراث و دانشنامه ما، برای نسل های آینده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اینترنت، ارزش زمان را به آدمیان یادآوری نمود، و بی شک، جهان رو به خالصه گرایی در متون و نوشته هاست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اینترنت ابزار آگاهیست، گریزی از روشنی و نور نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است، همه برای رشد یکدیگر، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی
سازگار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
43
پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند. به فرزندان خویش آموزش
دهیم که در اینترنت هم، گفتار و رفتاری نیک و انسانی داشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ریشه خوانی و بُن خوانی، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و
شیره هر پرسشی می رسند. امروزه، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آشیانه کتابها از این پس اینترنت
است. بدانیم و باور کنیم که: اینترنت، جهان دانایی و آگاهی است و همه ما برای رشد و گسترش آن مسئولیم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
توهین ، افترا و بدگویی در فضای مجازی، زرنگی نیست، بلکه یکی از پست ترین شرارت ها است و تاریخ نشان داده
است که هر شروری روزی گرفتار شر خود خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون تلویزیون :
تلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تلویزیون می تواند همدم سالمندان باشد. اما بی شک تباه کننده عمر جوانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدمهایی که اسیر برنامه های رنگارنگ تلویزیون و ماهواره هستند، توان بالندگی و رشد را از دست داده اند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
44
– پیرامون فرهنگ بزرگداشت و قدردانی:
بزرگداشت، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه خوب است فرهنگ بزرگداشت، در همه جا باشد، از خانه تا کارخانه، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ستایشگری و تشویق هنر است، هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم، دلپسند نمود. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگداشت آدمیان، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
45
5 -فرگرد خرد و دانش
خرد، ابزار توانایست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خرد، برآیند دانش و آزمودن های ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
حکمت بیش از هر چیز، به دانش و تجربه تکیه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فیلسوف، کلی نگر است، او باید با دیدی باز به همه جوانب هر موضوعی توجه داشته باشد. نمی توان با تکیه بر یک
نکته کوچک مثبت و یا منفی، درباره یک کلیت بزرگتر ابراز نظر کرد و آن را خوب و یا بد شمرد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
فیلسوف بدنبال بهترین ایده ها برای نیک زیستی انسان است، پس او نمی تواند توجیه کننده و مدافع امری باشد که
عقالنیت و خردمندی در آن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردورزی، آدمیان را پاک خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندی از دیدگاه اُرد، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
46
نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد، و دیگران به شاخه ها. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نگاه و آرمان حکمت، خردمندانه زیستن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نم نم باران، آرام خاک و دانه را بیدار می کند، خرد هم ناگهان پدید نمی آید، زمانی بس دراز می خواهد، و روانی
تشنه آموختن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها آشیانه خرد، راستی و درستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان، آشتی جو و نرم خو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان آزاده، پیشتاز روزگار خویش اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان، تجربه ها و آموزه های خویش را، بی دریغ برای دیگران بیان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
خردمندان، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت، اما هیچ سیالبی، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
47
خردمندان همچون بازها، دیدی گسترده و باز دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
قتل فلسفه، تولد خرافات است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فلسفه اخالق چیست؟ راه درست همزیستی مهرآمیز آدمی با هستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ابزار اندیشه درست، فریاد و شمشیر نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نیک رفتاری، نشان خودساختگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر نگاهتان بر افق دور باشد، هیچ فراز و فرودی، دلتان را نمی لرزاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه پروازگر است، جایی فرودش آوریم، که مهربانی و شادی خانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد، ناتوان و بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم خردمند، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های دور اندیش، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای بدکردار، از سکوت خردمندان نیز می هراسند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
48
آدمهای فرهمند، به نیرو و توان خویش باور دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه شکوه خرد و اندیشه را دید، هیچگاه گردن کشی پیشه نکرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد، که در اندیشه ای فراتر از آنها، در پرواز باشد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
آگاه، بر داشته های خود بیناست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آگاهی، آرمان را نزدیک می کند و از دوباره رَوی، بازمان می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه زیبایی خرد را ندید، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه، از هر چه داشت، تهی گشت. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند، دیگر تن به ستم نمی سپارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با روشنگری، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بازده خرد برای اندیشمند، سخن جاودانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بازده رنج و سختی خردمندان، اندرزهای شیرین و پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
49
برای آنکه روانت را بپروری، در آغاز با خود یکی شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای بدست آوردن خرد، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای دلهره شبانگاهان، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رسیدن به گنج خرد، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند، باید گریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآیند داشتن خرد، بینایی و پرواز بیشتر فکر و اندیشه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیداری و خیزش مردمی، بدون آگاهی، شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیامد دانایی، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تا اندیشه ای پاسخگو در بین نباشد، کجروی ادامه خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گفتگو با خردمندان و دانشوران، پاداشی کمیاب است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن دلنشین خردمندان، دل ها را آرام می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
50
جایی که خردمندان خوار باشند، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان، در نهایت میدان داری می کنند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خرد، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
خرد تنها در دانسته های ما خالصه نمی شود، بلکه در کردار ما هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خرد در بستری توفان زده، شکوفا نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمند، با فر دانش و اندیشه پاک خویش، رخدادهای فردا را می آفریند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمند، در شوخی زیاده روی نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمند، همگان را به آزادگی و فرهیختگی فرا می خواند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان، ابزار دون پایگان نمی شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دامن خرد و حکمت، از جادو و دروغ به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در بدترین شرایط، خردمند سکوت می کند، اما دروغ نمی گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
51
درون ما، از نگاه تیزبین خردمندان پنهان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است، هم پرورنده خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
راز درست اندوختن خرد، یکرنگی است و بخشش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
راه مبارزه با پندار نادرست، پرداختن به اندیشه درست است. هر راه دیگری، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رهایی و آزادی آدمی، برآیند خرد است و دانایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سر بریده خردمندان هم به هزار گونه سخن می گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرسش روشن شاگرد، از پاسخ استاد ارزشمندتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شب زندگی برای خردمند، همچون روز روشن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شاگردانی که بدون نوآوری، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند، هیچگاه برای خود و استادشان فر و
شکوهی به ارمغان نمی آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
طبیعت آموزگار بزرگیست، خردمندان از آن درس ها می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
52
کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر، بارها و بارها، در کشاکش روزگار، خود ساخته و
نیرومند شده باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که گوش به سخن خردمندان دارد، از خواری و زبونی به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای سرزمینی که روشنفکرش، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را، آیینه وار تکرار می کند، باید گریست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد، نمی رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در کتابهای “تاریخ”، بیش از هر دانشی، دروغ دیدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود، بی گمان، آموزگار آیندگان خواهد بود.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه غم انگیز است به خردمندی با اندیشه ای به وسعت دریا، می گویند: تنها حق داری به اندازه یک لیوان بفهمی …
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
53
آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند، نه آنگونه که می خواهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهمترین دلیل آدمهای شکست خورده برای انجام کار اشتباه این است : »ما دانسته یا فهمیده بودیم این کار
خطاست! اما قلبمان می گفت: من رضایت می دهم! انجامش بده ، می تواند شیرین باشد… هر چه باد آ باد«… خردمند
تنها به عقل و تجربه توجه می کند نه وسوسه دل… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانِ با فرهنگ، افزون بر آدمها، به گیاهان ، حیوانات و حتی اشیاء احترام می گذارد و اینگونه هر روز دوستداشتنی
تر می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که عقالنیت و خردمندی را سبک و خوار می داند، بی شک در مسیر بردگی گام بر می دارد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
به سوی جهان دانایی پیش می رویم، دانایی به مرور بر همه چیز فرمانروایی خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
– پیرامون نقد :
نقد بی کینه دیگران بر کار ما، پاداشی است، که ارزش آن را باید دانست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
منتقد، با بی ادبی، زحمات و دستاوردهای خویش را بر باد می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
54
جایگاه نقد شما بر کار دیگران، می تواند آغازگاه نخستین گامتان، برای سازندگی و آفرینش باشد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
منتقد دانا، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن
می گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خودستایی، بزرگترین دام برای کسانی است که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
انتقاد از دیگران به معنای تحقیر آنها نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد، یاوه گویی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انتقاد گاهی می تواند ناشی از ناامیدی و یا نداشتن آگاهی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون سخنان بزرگان :
ارزش سخنان آموزنده، همپای زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
55
سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هزار اندیشه و نکته ناب، در پس پندهای بزرگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخنان ناب، بازده روزهای سخت گذشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان از تجربیات خویش سخن می گویند و تجربه پلکان رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخنان بزرگان را به کودکان خویش بیاموزید تا در آینده، برده بداندیشان نگردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخنان بزرگان، شاه کلید درهای بسته زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندرز جوان باید کوتاه، تازه و داستان وار باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با واژگان و سخن خویش، نوازشگر روان دیگران باشیم، نه شمشیری برای نابودی احساس آنها. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
برده سخن دل مباش، پیروزمندان، ندای خرد و عقل را پیش از هر نوایی شنیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به هنگام گرفتاری، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم، نه رماالن و جادوگران. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
56
بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد، درست نیست. باید ترازوی خرد و اندیشه را، همواره در زندگی به کار
گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پند و اندرز بسیار، همچون دشنام آزار دهنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پند و اندرز نادرست، موجب نفرت همیشگی دیگران از ما می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پندهای کهنساالن، آخرین نغمه های آن ها، برای بهتر زیستن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیران خردمند را یافته و از تجربیات آنها درس گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جوانی که سخن دلسوزانه پیران دانا را به هیچ می گیرد در افسون نادانی گرفتار شده و رنجها خواهد کشید.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار دیدم کسانی را که به جای گوش کردن به ندای عقل و خرد، دامن فریبکاران و خیالپردازان را گرفته بودند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان از تجربه خویش می گویند، نه از رویاها و پندارهای نادرست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن بزرگان، اندیشه ما را پوالدین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
57
سخن خردمند، راه طوالنی رسیدن به خوشبختی را کم می کند و سخن نادان، تباهی را نزدیک می سازد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن و مهر پاک، بر آدمهایی با ذات پلید، کارساز نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم، چرا که آنها، صورت ما در اندیشه دیگران خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
فراموش نشدنی ترین آموخته ها، آنهایی است، که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
گاهی تنها با سکوت، می توان سخن گفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند، به یک نگاه و ندای ریش سپیدی گشاده می گردند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن بدون پشتوانه، گزاف گویی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آن که پند و اندرز نمی پذیرد، خیلی زود گرفتار می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
58
– پیرامون آموزگار :
آموزگاری، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن آموزگارانی که نوای مهربانی سر می دهند، در سینه و جان شاگردان جاودانه می ماند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آموزگاری که با واژه “تشویق” و کارکرد آن، آشنا نیست، به راستی بی سواد و خام است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
یک آموزگار می تواند، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه پرسشهای پراکنده، در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه
کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بهترین آموزگار استاد، شاگرد اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یک آموزگار خام می تواند، شاگردان خویش را برای همه زندگی، سرگردان کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ارزش استاد را دانستن هنر نیست، وظیفه و بایستگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
59
6 -فرگرد روان و خویش
خودت را بشناس و به آن ببال. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندان، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خویش را خوار نکنیم، ارزش خود را براستی بدانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود، نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی که توان تغییر خود را ندارد، با یک تکه سنگ چه فرقی دارد؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش و پشتکار ما را تراش می دهد ، درخشنده می کند و در نهایت گوهری می شویم که یک سرزمین به ما می
بالد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خیزش درونی، برای بهروزی هر چه بیشتر، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود، خویشتن را دوست داشته باشیم
و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
60
دوری از آرمان و هدف، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان، همواره تشنه پرواز و باال بردن خواسته های آدمی است، این سرشت خوب، همان ریشه بالندگی آدمیست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان آدم های شاد، از بیماری و افسردگی، بدور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان پاک، برای همگان، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان خویش را، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان شایستگان، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان مردگان و زندگان، در یک گردونه می چرخد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرزمین روان ما، میدان کینه توزی و دشمنی های بیهوده نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که خود را بزهکار می شمارد، زندانبان وجود خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
61
کوهستان ها و دره های بی انتها، در درون آدمها می بینم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در برف، سپیدی پیداست، آیا تن به آن می دهی؟ بسیاری با نمای سپید، نزدیک ما می شوند، که در ژرفنای خود،
نیستی بهمراه دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که خود را دوست ندارد، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران، یورش می برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی با اندیشه و انگاره بیمار، آینده را تیره و تار می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
مهم نیست که دیگران ما را باور کنند، مهم آن است که خود، خویشتن خویش را باور کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
ناراستی ها، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش، زنده نگاه داریم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم، نگرانی به دیدارمان می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
62
با بدیهای دیگران، دل خویش را به سیاهی نکشیم، همواره نگاهمان به راستی باشد و مهربانی. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
کمک به دیگران امری پسندیده و نیکوست ؛ ولی فراموش کردن خود، از نادانی و سبکسری است. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
مهرورزی و ستایشگری، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
باور درونی، نیروی پرتاب شدن به سوی ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی، به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنگاه که تالش می کنیم همه چیز را به زور، در چنگ خویش داشته باشیم، دستمان، خالی تر از هر زمان دیگری
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
63
اراده تنها زمانی زیباست که در جهت خردمندی و عقالنیت باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ گاه نمی توانید خاطرات گذشته را فراموش کنید، یاد بگیرید که چگونه می توان با آنها کنار آمد، به گونه ای که
به زندگی امروز ما صدمه ای وارد نکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
حقیقت تلخی وجود دارد، برخی از دردها هرگز از بین نمی روند. یاد بگیریم که چگونه با آنها می توان زیست… مقاوم
باشیم، هیچگاه میخ پوالدین نتوانسته درخت پرامید را از پای درآورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
براستی دیدن کارگری پر تالش، باغبانی دلسوز و یا مکانیکی سختکوش و… که کارشان را حرفه ای و عاشقانه انجام
می دهند، دوست داشتنی و الهام بخش است… می تواند آرام بخش روان نابود شده آدمیان باشد و انسان را به
زندگی و سازندگی باز گرداند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون ترس :
تنها راه نابودی ترس، آگاهی از پوچی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
والدین خردمند، فرزندان خود را از تاریکی و موهومات نمی ترسانند. فرزند را باید آگاه و قوی بزرگ نمود. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
رویای زندگی شرافتمندانه، در بی تفاوتی مردم ترسو گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
64
عمر مردم ترسو، شراب بزم هیوالهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم بی پروا و دلیر، زندگی در قفس ترس را تجربه نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم دلیر از خروش هیچ آذرخشی نمی هراسند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ترس مردم، ابزار دست اهرمن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فردای روشن از پنجره تاریک ترس، دیده نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فریاد و غرش اهرمن از، ترس مردم، نیرو می گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ گاه از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گفتگو با آدمیان ترسو، خواری بدنبال دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان ترسو و ناکارآمد، خود را در دنیای صوفیانه، پیروز می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان خونریز، از همه ترسوتر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه به خرد توانا شد، ترس برایش بازی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
65
بسیاری از سختی هایی که می کشیم، به خاطر خجالت و ترس از نگاه و فکر دیگران درباره ما است. هیچ گاه کار
شرافتمندانه از ارزش ما نمی کاهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ترس از جدایی، جدایی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون غرور و فروتنی :
دریاها نماد فروتنی هستند، در نهان خود، کوه هایی بلندتر از خشکی دارند، ولی هیچ گاه، آن را به رخ ما نمی کشند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار آدمهای مغروری دیدم که فریاد می زدند و می گفتند ما فروتن و خاکی هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
غرور و فروتنی، هر دو بخشی از نیازهای آدمی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فروتنی به جا و درست، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فروتنی در برابر گردن کشان، نادرست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فروتنی و غرور بیجا، به یک اندازه چندش آور هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
66
اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر غرورت را گم کرده ای به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ای به دریا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم خودخواه، دوران خوشبختی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خودخواه تنهاست، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی، دیده نمی شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون یاد و خاطره :
کمتر کسی را دیده ام که از توان و قدرت “یاد” و یا همان “خاطره” سخنی گفته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
ما آدمیان، پیوسته هر چیز تازه ای را با یادها و خاطرات گذشته مان می سنجیم و گاه آن را به چالشی عمیق در خود
می کشانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر می دانستیم رفتار امروز ما، چه موج بزرگی از یادها و قضاوت ها را در خاطره ها بوجود می آورد، هیچ گاه کنشی
نادرست از خود به نمایش نمی گذاشتیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
67
اگر کسی را بسیار دوست دارید، پیوسته به او خاطرات شیرین، هدیه دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یادها و خاطرات زشت و هولناک، می توانند روزها و شبهای بسیاری، ما را در هم بشکنند، هیچ سپری مابین ما و آنها
نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمانی خواهد رسید که نیرومندترین انسان های نابکار و بزهکار، در آتش یادها و خاطرات شوم خویش بسوزند و فریاد کشند
و راه درمان بجویند، اما هیچ دارویی، درمانگر روان آشفته آنها نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یادها و خاطرات شیرین، زنجیرهای نادیدنی مهر میان آدمیان هستند که آنها را در کنار هم نگه می دارند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
انسانی که از خود یاد و خاطره زشت برجای گذاشته، نباید انتظار داشته باشد که دیگران تنهایش نگذارند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر می خواهید نامتان همواره به نیکی آورده شود، یادی شیرین و دلپذیر از خود به یادگار بگذارید. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
سرزمینی که به مردمش خاطرات خوش و شیرین هدیه می دهد، دچار بالی فرار مغزها نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم، یاد خاطرات غمناک گذشته، روان ما را از پای در خواهد آورد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
68
7 -فرگرد راستی و ناراستی
رَد راستی، رَد خویشتن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند، نه آنگونه که می خواهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان با یکدیگر یکی نیستند، زنان و مردان، هر یک بگونه ای می اندیشند، یکی دانستن آدمیان درست نیست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از پس پشیمانی، می توان راه های تازه ای را برای نجات یافت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد، مهم آن است که ما او را دلگرم ساخته ایم
آنگونه باشد که ما می گوییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر می خواهی بزرگ شوی، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امنیت بزهکار، یکی از علل رشد فساد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند، با خود نیز، بدین گونه اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
69
آنانیکه تنها به خود می اندیشند، براستی بزهکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند، دیر و یا زود به گناه آنها گرفتار آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادامه گفتگو با کسی که دانستی، اندیشه ات را باور ندارد و حاضر به پذیرش حقیقت نیست، اشتباه است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که فریبکاری پیشه می کند خبرچینی می کند و به اعتماد دیگران خیانت می کند. براستی در انزوا و سختی
جان خواهد داد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد، خیلی زود تنها خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه ناراستی پیشه نموده، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با نگاه پست، مهرانگیزترین کارها را هم می توان ننگ شمرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بین نمای سپید و پاکی، بازه ای بسیار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نابکارترین آدم ها، برای رشد خود، به جایگاه دیگران می تازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی، اینگونه راه های آینده، روشن است و هموار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
70
بد اندیشان و بد کرداران، خیلی زود، در آتش افکار و کردار نادرستشان، خواهند سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
بدخو، زندگی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدخواهان را با فراموشی و دوری، ناکارا کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدکار، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رستگاری، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از آدمیان، اسیر واژگان بد خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از جنگ ها، بازتاب نا آگاهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از ستیزها، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
71
به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم، مهر و دوستی آنها را بدست آورده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پشتیبانی از حقوق دیگران، پشتیبانی از حقوق خود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند، هیچ ارزشی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود، خود ما هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها مبارزه با ناراستی ها، به ما ارزش می دهد، وارون بر این، همزیستی با تباهی، سرافکندگی در پی دارد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار گردن کشانی، که به آنی، دچار زبونی شدند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای بدکردار، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش، ابزار می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه نشانی از بد اندیش بجاست؟ هیچ. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
72
خاموشی بیشه نبرد، فریادها در سینه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خبرچینی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خشم و زور، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوار نمودن هر آیین و نژادی، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچگاه، از راستی و درستی خویش آزرده مباش، چرا که در انتهای هر رویداد، پیروزی از آن توست. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
رسیدن به راستی و درستی، چندان سخت و پیچیده نیست، چه خوب است، کمی به سرشت و منش کودکی
برگردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
چه رذل و فرومایه هستند کسانی که هدفشان، تاختن به شان و آبروی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
کردار و رفتار ناپسند را، با دارایی زیاد هم، نمی توان پنهان ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
73
نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود، و دست گیر آدمیان نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ریشه آدم های سست بنیاد، همانند نی های مرداب، لرزان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند، جنایتکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که سازنده و درمانگر هستند، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که بدگویی می کند، خواری را به جان می خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
74
بی مایگی و بدکاری، پاینده نخواهد ماند، گیتی رو به شکوفایی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی
همچون برده داری، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند، پس پویندگی و شکوفایی، براستی هویداست.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان پستی هستند که با آبروی دیگران بازی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدانیم که اعتماد دیگران به ما، یکی از با ارزشترین دارایی هاست، هیچگاه با ندانم کاری آن را مخدوش نسازیم، چرا
که رشته اعتماد گسسته را با هزار پوزش هم نمی توان به هم پیوند زد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ناسزاگو، دانشمند هم که باشد، پست و دون خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ناسزا و دشنام دادن، حتی به دشمنان شایسته نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میوهِ کشتن، کشته شدن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که رازهای زندگی دیگران را، برای این و آن بیان می کند، نشان می دهد که خود، به قدر ارزنی، وجود ندارد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از کسی که سرسپرده است، توقع نداشته باشید حقیقت را بدرستی تشخیص دهد. این درک برای کسانی امکان پذیر
است که پیش داوری نداشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
75
هنگامی که احساس کردی دیگر صدای وجدانت را نمی شنوی! هشدارهایش ، نصایحش و… منقلب نشو، عجیب
نیست، تو دیگر انسان نیستی… به سیاهچال تباهی و نیستی خوش آمدی… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزهکار چه در زندان باشد و چه آزاد، زندگی اش در حال فروریزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از انسان بی آبرو و فحاش بگریز، که دوستی با او، چیزی جز ننگ برایت به ارمغان نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
هرگز به کسی که آگاهانه و عامدانه آبروی شما را برده است، اجازه ندهید به شما نزدیک شود، حتی اگر هزار بار
پوزش بخواهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شوخی نابجا و نادرست، پشیمانی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون داوری و قضاوت :
درباره دیگران، زود داوری نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که در او انسانیت موج می زند، درباره دیگران به سادگی و تندی قضاوت نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
از آدمهایی که به آسانی درباره دیگران قضاوت می کنند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
76
ما نمی توانیم به صرف دیدن یک عکس یا ابراز نظر… دیگران را در اینترنت قضاوت کنیم، بکوبیم و سرمستانه به
لجن زار اهانت هایمان لبخند بزنیم. براستی، اگر خوب بنگریم بیشتر قضاوتهای ما، ماحصل نادانی و کم آگاهی بوده
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون دشمنان :
پاکترین آدم هم، دشمنان بسیار دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دشمن ! دشمن است، هرگز فریب زبان چرب او را مخور. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دشمنی، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر دشمن خطرناکی داری، بجای پنهان شدن، بکوش همگان را از گرفتاری خویش با خبر و آگاه سازی. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش، آماده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که پیوسته از دشمن خویش یاد می کنند، نادانسته، او را بزرگ و بزرگتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
77
بهترین سپر در برابر دشمنان، خرد و اندیشه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دشمنی و پادورزی، به آدم خردمند، انگیزه زندگی می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دشمن، ابزار نابود ساختن آدمی را، در درون سرای او جست و جو می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دشمنانت را حقیر مپندار، آنها را بیش از خودشان باید شناخت و برای کارزار آماده بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
– پیرامون آدمهای نادان :
ره آورد گفتگو با نادان، دو چیز است : نخست، از دست دادن بخشی از زندگی، و دیگری، گرفتار شدن در گمان پوچ
و بی ارزش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در زندگی نادان، سرانجام یک گره، هزاران گره باز نشدنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ارمغان کُرنش در برابر نادان، سختی دو چندان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند، خودسری است و خودستایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
78
نادان، همیشه از آز و فزون خواهی خویش، خسته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها نادان، از مسخره نمودن دیگران، شاد می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در پایان کوچه های بن بست زندگی، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر دوستت، آدمی نادان و خبرچین باشد، خیلی زود، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
– پیرامون فریب و فریبکاران :
رسواترین آدمها، فریبکارانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فریبکار و بد اندیش، هیچ پایگاهی نخواهد داشت، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
با فریب، شاید بتوان چیزی بدست آورد، اما این دستاورد، مایه تباهی آدمی خواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
79
– پیرامون آدمهای کوچک :
آدم بزرگ، زورگو نمی گردد، آدم کوچک است که پلید و دیو کردار می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه آدمهای کوچک همواره درگیر حاشیه ها و شاخه و برگ هاست، آنها همواره از پرداختن به ریشه ها در هراس
هستند، گویا منتظرند دیگران حرف های آنان را بزنند، تا آنها کمتر آسیب ببینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدمهای کوچک، رازهایشان هم کوچک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نگاه آدمهای کوچک، چه زود پر می شود و لبریز. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرودستان، در بهترین هنگامه هم، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم کوچک، همواره بیش از حق خود می خواهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نمی توان امید داشت، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
80
8 -فرگرد زندگی
زایش و پیشروی در همه چیز، بهانه زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در همه دوران زندگی از پنجره ای به پنجره دیگر، روان هستیم، این پنجره ها را هم با خود به پیش می بریم، برخی
از آنها بال پروازمان می شوند و برخی از آنها وزنه ای بر پایمان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر در بند زندگی روزمره تان باشید، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آتش خشم را، با آب سکوت خاموش کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیانی مانند گل های الله، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ای ماندگار در اندیشه ما دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
همچون کودکان، مهر خویش را جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای ربودن دل آدمیان، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای مهر ورزیدن در زندگی، به دنبال بهترین زمان مباش، خود باش و روانت را جاری کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
81
بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگترین گمشده های ما در زندگی، نزدیکترین ها به ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیباترین خوی زن، آزرم و شرم اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیبارویان، با ادب و منش نیکو، فرشته و پریزاد می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیبارویی که می داند، زیبایی ماندنی نیست، پرستیدنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم نیکخو، هیچ گاه برای رسیدن به پول، ارزش های انسانی را زیر پا نمی گذارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در پی پاسخ زود هنگام، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در زندگی همواره سپاسگزار نیکی ها و خوبی های دیگران باشیم و آن را بر زبان جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ساده باش، آهوی دشت زندگی، خیلی زود با نیرنگ می میرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
82
زندگی، میدان ادامه راه نادرست نیست، هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم، باید به سرچشمه پاکی روان خویش
باز گردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی خوب، تنها در دلشادی ما نیست، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان، زندگیمان را لذت بخش می کند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی را برای هم، هر روز، شیرینتر از پیش سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی مردان و زنان فرهمند، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نا امیدی و افسردگی، تنها بن بست زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نوا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده؟! آذین بند و رخت چگونه؟، اگر به این پرسش ها
خوب بنگریم، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند. یک آوای زیبا می تواند، ما را از خود بی خود کند،
رنگی ویژه می تواند، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان
با ما گفتگو می کنند، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همراهان و هم آوایان، مهر و زیبایی زندگی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرایش یک بند درست از زندگی، نیاز به سفری، هفتاد ساله دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
83
کسانی که زندگی خویش را، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند، همراهی چنین آدمیانی درست نیست. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
تاریکی در زندگی، ماندگار و ابدی نیست، همانند روشنایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیران جهان دیده، بارها و بارها، افول زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را دیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
جریان های آلوده، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
هم خونی خویشاوندان، به تنهایی نمی تواند عامل مراوده همیشگی باشد، مگر آنکه با ادب و احترام همراه گردد.
براستی خویشاوندان، کسانی هستند که به موجودیت ما احترام می گذارند، با ادب رفتار می کنند و آنگونه که
هستیم ما را می فهمند و می خواهند. وگرنه صدهزار ریشه مشترک خانوادگی هم نمی توانند عامل ماندگاری آدمیان
در کنار یکدیگر باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
84
آدم های فرهیخته، در بند مد و رنگ روز نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیبایی نیکوست، اما تجمل گرایی از خرد به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
لباس فاخر، چشم افراد ظاهر بین را پر می کند، اما خرد و کمالی به بار نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شیک بودن خوب است، اما فاخرتر از آن، با ادب بودن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ولخرجی از سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمندی در درست مصرف کردن ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان، پسرفت ما را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آنانی که همیشه در آرامش هستند، الابالی ترین آدم هایند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرامش اگر همیشگی باشد، سستی و پلشتی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ایستایی وجود ندارد، هر چه هست، جوشش است و جاری بودن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
85
زمانه به ما می آموزد، بسیاری از باید ها و نبایدها، خنده آور بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما، خواه ناخواه، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
تجربه و آزمودگی آدمها، از زر هم با ارزشتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه پیاپی سخنتان را می بُرَد، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
می گویند، رسیدن به آرامش آرمان است، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است، آیا کوهنورد همیشه بر
آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب
دل و دلدادگی به فرازی دیگر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همواره آدمیان، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش، کوچک تر کرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدمی با کینه، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در پایان، پیکرت از پای در خواهد آمد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
86
با ترشرویی به میان مردم رفتن، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنچه رخ داده را باید پذیرفت، اما آنچه را روی نداده، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آسودگی دیگران، بخشی از آرامش و رفاه ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید، کمتر گفتگو کنید. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
با ولخرجی تنها مال نمی رود، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رسیدن به جایگاهی باالتر، گذشت را نیز بیاموزیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرسشگری، خصلت نیک کودکی است، که آن را باید تا پایان زندگی به همراه داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
پیوند ما تنها با زندگان نیست، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
87
چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود. راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را
بشکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کلید رازهای بزرگ، در ژرفای کمی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کینه را از خود دور کن، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گاهی برای رسیدن به پیشرفت، می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم خودساخته، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند، نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نظام آموزشی که در آن تشویق جایی ندارد، بیمار و بی ارزش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هر چه بلند پروازتر باشیم، به رازهای کمتری بر می خوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خشم و فریاد، چهره ما را زشت نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با همه وجود و چشمانی باز، با تلخترین حقایق زندگی روبرو شوید و از چیزی نترسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
88
فزون خواهی، برای داشته های ما زیانبار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند، همواره فریاد می کشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هر حماقتی، شجاعت و بی باکی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش، باید دستگیر یکدیگر شویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دیر تصمیم بگیرید، اما آنگاه که گرفتید به اندک تندبادی، رهایش نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنچه بدست خواهی آورد، فراتر از کاری که انجام داده ای نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دارایی زیاد برای یک جوان، می تواند ابزار سرگردانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به اینجا رسیدم که زندگی آدمی به سادگی زندگی کبوتران است . برخی به دام! خوش هستند و برخی به پرواز.
بدانیم زندگی چندان هم که فکر می کنیم پیچیده و عجیب نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار آدمهای سهل انگاری که به شکارچیان خود چشمک می زنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
89
– پیرامون رنج :
رنج، ما را نیرومندتر می سازد و سبب خودساختگی آدمی می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روزهای سخت، گامهای آینده ما را استوارتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از خاطرات تلخ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوستی با رنج ها و درد ها، همانند دوستی با دشمن ستیزه جوست، اگر می خواهیم باقی بمانیم، بی شک باید بر آنها
چیره شویم، که این تنها راه ماندگاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رهایی از فقر و سختی های روزگار، از کوهستان غرور خویش فرود آیید، خجالت را به کنار گذاشته و هر کاری
که از دستتان بر می آید انجام دهید و نانی را با شرافت بدست آورید. بی شک تقدیر روزگار روزی بر کام شما هم
شیرین خواهد شد… مهم آن است که امروز را با سربلندی به پایان برسانید. همه بزرگان تاریخ روزها و شب های
بسیار تلخی را در زندگی دیده اند، زخم زبان ها و نگاه های شماتت آمیز بسیار … اما با این وجود زانوی غم بغل
ننموده و با بردباری و کوشش، خویش و تنها ))خود((، کاخ آرزوهایشان را بنا نمودند، بدون آنکه منتظر کمک این و
آن باشند… پس برخیزید و به همگان نشان دهید آمده اید که بمانید، نشان دهید که جهان حقیرتر از آن است که
پژمردگی شما را ببیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیار یاد کردن از سختی های زندگی، بردگی می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
90
اگر شما به سختی ها پشت کنید، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به جای تجلیل از رنج و فقر، راه درآمدزایی و کار را به یکدیگر نشان دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از
تنگدستی رهانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جنگ با روزهای سخت، ما را پوالدین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جوانان باید بدانند، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ، الجرم نباید همه چیز، همین آغاز مهیا باشد، بدون خجالت با
کوشش و بردباری به کاری )حتی ساده و پیش پا افتاده( مشغول شوید. کسب درآمد، درهای پیروزی را یکی پس از
دیگری، برای شما خواهد گشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خارهای کوچک، زخم به جان نمی زنند، بلکه با آن می آمیزند، برای مقابله با روزهای سخت تر. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
سختی و رنج، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
91
گذشتن از سختی های پیش رو، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم، نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
– پیرامون پدر، مادر و فرزند :
پاکترین نگاه مهرآمیز را، در چشمان پدر و مادر خویش، جستجو کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پاسداشت مهر پدر و مادر، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پدر و مادر خویش را، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پدران و مادران فرهمند، فدایی آرزوهای پاک فرزندان خویش می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مادر و پدر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در چشم باد، نغمه های دل انگیز مادر، در گوش کودک بازیگوش، شناور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای مادر، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هزار هزار چشمه مهر، بر دامن مادر جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
92
بهترین فرزندان، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند، توانایی آموزش درست آنها را از دست می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
پدران و مادرانی که فرزندان خود را در کوچه و خیابان رها می کنند، بزهکار و شایسته سرزنش هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان ها و خاطرات کوتاه و پند آموز نسبت به خطرات پیش رویشان، آگاه نمایند،
پیش از آنکه دوستانشان، با داستانهای شیرین دلبرانه، آنها را به ناکجاآباد بکشانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهمترین کار پدر و مادر، پس از آغاز زندگی زناشویی فرزند، این است که زندگی مشترک آنها ادامه یابد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران، این است که بدون خجالت و پرده پوشی، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی
و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش، آگاهی های الزم را بدهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
93
این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا، فرزندی همچون خود خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
دوست و همراه نزدیک فرزندان خویش باشیم، تا آنها گرفتار گردباد دوستان ناباب نشوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به
آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چرخ روزگار به اُرُد آموخت که آدمیان هزاران سال است که بذر ناراستی، کینه و درد را در ذهن پاک کودکان خویش
می پاشند… براستی انسانها مسئولیت خویش را، در پرورش درست فرزندان نیک، به فراموشی سپرده اند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرزند بدکار، آتش زندگی والدین است و در این آتش افروزی، بی شک پدران و مادران، خود مقصر هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرزند بی ادب، هر روز برای پدر و مادر، نکبت و زشتی هدیه می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرزند را نمی شناسیم، چرا که خود را نمی شناسیم… ما گمشده ایم… براستی چند نسل دیگر باید بگذرد تا ما از این
رویا بیدار شویم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
94
فرزند میوه وجود ما است. آیا ما میوه ای سالم و پاک به آینده ارزانی داشته ایم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هرگز به کودکانتان نگویید، پیشه آینده اش چه باشد، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید، چون با
داشتن این ویژگی ها، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد، هیچ پیشه ای نمی
تواند به او و شما بزرگی بخشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بهترین گونه آموزش به کودک، همراه شدن با او در درون داستانهای پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
پدران و مادران شایسته، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پدران و مادران شایسته، میان فرزندان خویش، فرق نمی گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
کودکان سرزمین دروغ، راستگو نخواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نفرین به والدینی که فرزندی بی ادب، خودخواه و گستاخ، پرورش می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
95
کودکی که گناه خویش را، بدون پرسش ما به گردن می گیرد، نخستین گام های پیروزمندی را برداشته است.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آغاز باید نظم را به کودکانمان آموزش دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دختر پاک، پریزاد خانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دختر مهربان، خوشبختی بی پایان پدر و مادر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مادران و پدران بدانند، خیابان آموزشگاه کودکان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرزند دختر، مهر گیتی است به پدر و مادر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دخترها را باید باور کرد، توانایی آنها به هیچ وجه کمتر از پسرها نیست، والدین می توانند با پشتیبانی از آنها، چهره
های ماندگار آینده را پدید آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پسر دلسوز و مهربان، نفس جاودانه پدر و مادر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
96
– پیرامون همسر :
تنها زبان همسران شایسته، مهر و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردی که نفس و مهر یک زن، همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می خراشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
در دل هر بنایی، کرشمه یاری دیده می شود، اگر دلنوازی نباشد، خشتی بر خشت نمی نشیند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
در زندگی زناشویی، همواره از خاندان همسرمان، به نیکی یاد کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که در برابر همسر خویش از خانواده و بستگان ))خود((، بدگویی می کند، خواری ابدی را به جان خریده است.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدانیم که همسر ما یک ابرانسان نیست، او خوبی ها و بدی هایی دارد. به او کمک کنیم تا بهتر شود، اما روان او را به
بند نکشیم و شان او را از بین نبریم. همسران خوب، برای هم از خودگذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم، چرا که دیر یا زود، پلشتی وجود آنها، زندگیمان را ویران خواهد کرد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
97
همسران، باید یکدیگر را همواره لبریز از واژه های مهرآمیز و ستایش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار، تا به خواری گرفتار نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ گاه در برابر فرزند، همسرتان را بازخواست نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها آرامشگاه همسران، خانه آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
حتی برای شوخی و خنده، کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود، سوءظن استوارترین زندگی
های زناشویی را نیز، به آنی از هم پاشیده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند، فر و بزرگی خویش را برای همیشه از دست داده است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که هنگام انتخاب همسر، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد، بارها و بارها با اشک،
رُخَش را خواهد شست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید، نبود ریشه های فرهنگی همسو، سختی به بار می آورد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش کنیم، زندگی زناشویی آشنایان و بستگانمان، از هم گسیخته نشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
98
– پیرامون پیوند و گسستن :
پیمان زناشویی آسان، ارزشمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخت نمودن پیمان زناشویی، به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گل زرد رنگ همیشه بهار، سرشار از مهر است، می توان با دادن شاخه ای از آن، پیمان زناشویی بست. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیوند پاک، پیوندی ابدی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیوند، از پس تنهایی رخ می دهد، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد، پس باید هر پیوند پاکی را،
شادباش گفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیمانهای زناشویی، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین، پایدار نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
99
برای آشتی، بر هم پیشی گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جفتت اگر پرید، برای پریدن شتاب مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ارزش پیمان شکن، به اندازه کفن هم نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بدان، همواره آنکه برای رسیدن به تو، از همه چیزش می گذرد، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک
زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیش از شش ماه، به امید بازگشت همسر قهر کرده خویش مباش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون نام فرزندان :
نام فرزند، بینش و اندیشه ما را نشان می دهد، پس برای گزینش نام خوب، بسیار بکاویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
100
نام خوب برای فرزند را با آگاهی و پژوهش انتخاب کنید، نه در خواب و رویا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای گزینش نام فرزند، شتاب نکنید، آرام باشید و با پژوهش زیباترین نام را برگزینید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
هم آوایی و هم آهنگی بین نام فرزندان خوب است، اما این بهانه ای برای گزینش یک نام بد، برای فرزند تازه ما
نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نام فرزندانمان را درست بیان کنیم و از دیگران نیز بخواهیم اینگونه باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای گزینش نام فرزند، پیوسته با همسر خویش رایزنی کرده و خودسرانه کاری نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامی را بر فرزند خویش بگذارید که تا پایان عمر شما را نفرین نکند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون همسایه :
همسایگان خوب، در برخی زمانها، بهترین پشتیبانان ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
101
بهترین همسایگان ما، آنانی هستند، که همواره لبخندی بر لب دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همسایه خوب، ستودنیست چرا که مایه امنیت و آرامش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در زندگی همسایگان، تجسس نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهر خویش را، از همسایگان دریغ نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همراه و غمخوار همسایگان خویش باشید، اما نه آن اندازه که دیوار ادب فرو ریزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
– پیرامون دوستی :
تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای، مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آنکه پوزش نمی داند چیست، شایسته دوستی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
102
خموشی در برابر بدگویی از دوستان، گونه ای دشمنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوستی بیش از اندازه، همانند دشمنی ترسناک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های خودخور و ناالن، دوستان خوبی برای ما نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوستان فراوان برای یک جوان، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست، بلکه نشان نابودی زمان، به گونه ای گسترده
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید، کُپی شما در هیچ کجا نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یک دوست ، فقط یک دوست که مدافع نام و یادت باشد، بهتر از صدهزار آشنای گمشده در غبار… که تنها زمانی که
به تو می رسند ادعای دوستی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون نظم :
از آدمهای خود سر و نامنظم دوری کنید، مرداب رفتار آنها… شما را خواهد بلعید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
103
مردم منظم، سرزمینی آباد، شاد و زیبا دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمی که نظم ندارند گرفتار هرج و مرج، نا امنی و فساد می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نظم، واژگان ساده را سرودی ماندگار و نت های گوناگون را نوایی گوش نواز و آهنگین می سازد، نظم همان چیزی
است که با آن، می توان شاهکارها آفرید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نظم باید در همه امور زندگی ما هویدا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نظم مهمترین مشخصه دستگاه عظیم گیتی است، آدمهای بزرگ منظم ترین انسان ها بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
نظم همان چیزی است که آدمهای حقیر و ناتوان همواره از آن گریزان بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون ورزش :
ورزش ابزاری برای بهروزی است، نه جام شوکرانی برای نیستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ورزش، توان و نیروی از دست رفته ما را، باز آفرینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
104
ورزشکار مهربان و نیکخو، نگار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از ورزش های قهرمانی، با خرد و اندیشه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن،
تباهی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون نوروز :
زیبایی نوروز در سادگی آن است، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری، دگرگونی و زایش است. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
با جشن ها، بویژه نوروز هر سال، دوباره زاده می شویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون تندرستی :
تندرستی، پاداش نیک زیستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تندرستی، پیش نیاز هر آرمان باشکوهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
105
تندرستی، پرشگاه روان بیدار است، برای گشودن دروازه های پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش برای تندرستی همگانی، یکی از مهمترین کارهای دیوانساالران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گرفتار شدن در روزمرگی، بالی خاموش عرصه بهداشت و درمان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرستاران مهربان و دلسوز، نغمه خوش زندگی دوباره هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پزشک، نماد ادب و امید است و چه فرهمندی باالتر از این… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تاریخ گواه آن است که حماقت، نادانی و بازیگوشی، دشمنان مهم تندرستی بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدمهای هوشمند، تندرستی را در زندگی و رفتاری خردمندانه و آگاهانه می یابند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
تندرستی با دانش و فهم بیشتر آدمی از کنش های گیتی فراهم می شود. برای در امان ماندن از یورش بیماریها، تنها
سپر ما دانش پزشکی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرستاران و پزشکان مهربان را، باید ستایش نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
106
بهداشت همگانی، زاییده آگاهی، همراهی و نظم اجتماعی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای آنکه پرواز کنی، پیکر خویش را، به حال خود رها مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تندرستی، خود بهترین دلیل برای بودن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون بخت و خوشبختی :
همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست، مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
چهره و کردارمان می تواند، نمای بخت مان نیز باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خردمند از آن رو خوشبخت است، که می داند خوشبختی، در راستی و پاکی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
خوشبخت کسی است، که در برابر درون خویش، شرمنده نباشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
107
زندگی رنج و درد نیست، هدیه ای است برای شاد بودن. مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد، او
می پروراند برای بهروزی و خوشبختی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یکی از بزرگترین خوشبختی ها، کار بیشتر برای مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوشبختی در سرزمین نامهربانان، کیمیاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی، پیک خوشبختی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوشبخت آدمیست، که پیمانه زندگی اش، همواره لبریز از شادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوشبختی را، در کاشانه غم پرستان، جست و جو مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
غمگین مباشید، چرا که خوشبختی، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
بدبخت کسی است، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوشبخت آدمی است که پتانسیل و داشته های خویش را هرگز از یاد نمی برد. چرا که، پیوسته فکر کردن به نداشته
هایمان ما را مغموم و گوشه گیر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
108
– پیرامون بخشندگی :
تنها با از خودگذشتگی برای دیگران، می توان جاودانه شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر آدمیان می دانستند، بخشندگی چه داشته بزرگیست، هیچگاه از آن دوری نمی کردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
باران، مهر آسمان است، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ای که می بارند، برای شادی همگان. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
بخشایش، پایکوبی مهر است در روان آدمی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل ناامیدان میکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بخشش، اندازه فر و شکوه آدمی را نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بخشندگان، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رسیدن به بلندای بخشندگی، باید از آز وجود خویش بگذری. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست، تنها نام آدم را بر خود دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
109
گواراترین چشمه زندگی را در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردم، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون تنهایی :
تنهایی، سم کشنده زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنهایی را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنهایی، برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان زخمی، در تنهایی، عفونی و خطرناک می گردد، باید وارد گروه های فعال اجتماعی و شاد شد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
به خواب هایت دل مبند، زندگی از آن هوشیاران و بیدارانی است که از تنهایی برون آمده و برای پیشرفت به هم
پیوسته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سنگینی یاد غم ها را با تنهایی دو چندان می کنی، به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها همراه شو، لبخندها و
پایکوبی آدمیان، شکوفه های امید را در دلت بارور می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
110
پیرامون حسادت:
چه بسیار آدمهای حسودی دیدم که خود را عاری از آن می دانستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای حسود، پیوسته خود را منزوی می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
حسادت، زیباترین آدمیان را هم منفور ساخته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیرامون ادب:
ادب، نمایه آغازین خرد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مهری ماندگار می ماند، که در آن ادب و برخورد درست، هویدا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادب و کردار نیک، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادب، خوش رفتاری و ستایش، تنها برای مراوده با بیگانگان نیست، بیش از همه، نزدیکان خویش را ستایش کنیم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
111
ادب دارای ریشه است، خانواده و فامیل، نژاد و تبار، سرزمین و زیستگاه، همه و همه، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر
گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم با ادب، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیرامون صبر و بردباری :
با بردباری، همه چیز در چنگ توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بردباری، بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بردباری در توان هر کسی نیست، کسانی که بردبارند، فرمانروایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم توانا، در بدترین شرایط هم نمی شکند او با بردباری و کوشش، چرخ تلخی های روزگار را، بکام خویش شیرین
خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ اهرمی، همچون بردباری و امید، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
112
– پیرامون امید :
اگر پرواز را باور کنی، پر و بال خواهی گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جهان، گستره ناامیدی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نام دیگر کوچ، امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در تاریکترین شب های ستم، روشنترین ستاره های رهایی زاده می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرمان بزرگ، همواره زاینده امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امید همچون خون در روان آدمی است، که اگر نباشد، گامی به پیش نمی رود و اگر باشد، جهانی را دگرگون می
سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از طبیعت می توان، امید و شوق به زندگی را آموخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امید و شوق به زندگی، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
کشتن امید آدمیان، کمتر از جنایت نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
113
همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید، خود را دوست بدارید و
برای بهروزی، کوشش کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آسیب دیده، همیشه درهای آرزوهایش، کوچک و کوچکتر می شود، مگر با امید، که زندگی ما را دگرگون می سازد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم افسرده و ناامید، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است، باید به او کمک کرد، تا دوباره خود و آرمانش را
باز یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر آغاز زندگی ات، با شادی و روز همراه بود، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش، و اگر آغازش
رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در دل سیاهی شکست، نور امید سو سو می زند، نوری که اگر باورش کنیم، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد
شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
114
– پیرامون سفر :
به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته، شیرینی ببخشاییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با سفر، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سفر، نای روان است، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
115
9 -فرگرد شادی و غم
زندگی پیشکشی است، برای شاد زیستن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چراغ جشن و بزم را، همواره فروزان نگاه داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شادی را به یکدیگر هدیه دهیم، شادی، برآیند مهر و دوستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های شاد، جوان می مانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های شاد، در کمین جشن و بزم نیستند، آنها خود شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد، بخشنده شادی و میل به زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزم ها گوارا، که گیتی بزمی بزرگ است برای آراستن خویش و آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
116
جشن های بزرگ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بازی تنها برای کودکان نیست، شادی و بازی های گروهی را ما نیز
ادامه دهیم، حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد، شاد بود و با آوای گیتی همراه شد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه بسیار اشک هایی، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی، که لبالب از غم و اندوه. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
چه زیبایند، آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خنده در پس خود، رازها در سینه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خنده راستین زیباست و نوای زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دلم را از شادی ها پر کن، تا غرق مهر تو شوم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شادی که با آزار دیگران فراهم شود، جام زهری کشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
117
شادی و امید روان آدمی را می پرورد، گر چه، تن رنجور و زخمی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم، تن رنجور، نیرویی برای ادب و برخورد درست برجای نمی گذارد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که شادی را پاک می کند، روان آدمیان را به بند کشیده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نگاه به آدم های خندان هم، امید بخش و شادی آفرین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نگاه و سخنی، که سرشار از مهر و شادی است، پنجره ای است رو به سوی هزاران هزار کهکشان نادیده…. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نوای دل انگیز گیتی را، در بزم ها و شادی ها بشنوید و همراه شوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خراب کاشانه ای که با نابودی شادی دیگران، بنا شده باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند، شادی آرزوی پاک همه آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرزمین شاد را، هیچ شکستی، ناتوان نمی سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
118
– پیرامون غم :
غم، سیاهچال توانایی هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ستایش غم، تمجید از مرگ است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرزمین غمزده، میراثی برای آیندگان ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آدمیانی که به دنبال غم هستند، باید هراسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از دیگران نخواهیم، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از شنیدن آهنگ ها، داستان ها و رویدادهای غم انگیز، دوری کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از مردم غمگین، نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندوه گذشته را نباید خورد، که بیماری ساده را، کشنده می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم غمزده، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
با یادآوری رخدادهای بد زندگی، خویش را نیازاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
119
برای گرامیداشت یاد رفتگان، گیاهی بکاریم، شیرینی ببخشاییم، چرا که با اشک و سوگواری، راه به جایی نمی بریم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها بزهکاران از دیدن اشک دیگران شاد می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی، پهنه غم و اندوه نیست، اندک زمانی است، برای شادی و بالندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیاده روی در سوگواری درگذشتگان، خردمندانه نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی
و شادی کوشش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کار و همچنین کوشش های اجتماعی، بهترین آرام کننده روان های پریشان و غمگین است. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
کسی که دوران شادمانی اش را، با خاکستر غم و اندوه می پوشاند، بیماری بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
120
کاشتن تخم غم، تباهی زندگی را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که همواره، ساز ناله اش کوک است، دمادم، زندگی خود و نزدیکانش را، تلخ و تاریک می کند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
کشورهای غمگین، سهم تولید جهانی شان کم و میزان بیکاری مردمشان بسیار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نواهای غمناک، بدن و روان آدمی را پژمرده و افسرده می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نیرنگ، همراه غم پرستان بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
یاران سوگوار خویش را، تنها نگذاریم، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه، کشورهای پیشرفته و نیرومند، مردمی شاد دارند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
121
10 -فرگرد آرمان
آرمان آدمهای کارآمد، پیدا نمودن راهی مناسب، برای ساختن ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های آرمانگرا، نیکان روزگارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای ماندگار، تنها به آرمان می اندیشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خوی آدمی، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در دوران زندگی، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است، که آرمانی را پیگیری می کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
اگر آرمان برایمان هویدا باشد، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم، هر دم از خانه این و آن، سر در نمی آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
122
رغبت افکار عمومی نسبت به آرمان های اجتماعی، همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست نسل
های جدید است، گذر زمان، آرمان های نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند، گیرایی
خویش را تا حدود زیادی از دست می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه های کوچک، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای آرمانگرا، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند، همان دم رهایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن، آرزو و باورهای درونی خود را ببیند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرمان را نباید فراموش ساخت، اما می توان هر دم، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آرمان ما، باید دارای شور و برانگیختگی باشد، تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آرمان ما نباید زندگی دیگران را ویران سازد، آرمانی ارزشمند است که بهروزی همگان را در پی داشته باشد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
123
آنکه آرمانش را ساده و باز نموده، کمتر دچار سردرگمی می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه در بیراهه گام بر می دارد، آرمان خویش را گم کرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای رسیدن به آرمان، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم، هر بار که به در بسته ای رسیدیم، نباید خویشتن را
سرزنش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برخیز!… راه های تازه، در آرزوی رسیدن گام های ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برنامه داشتن، ویژگی آدمهای کارآمد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به جای خود کم بینی و آرمان گریزی، پای در راه نهیم، که این تنها درمانگر دردهای زندگی است. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
به سادگی، می توان آینده جوانان را از روی آرزوهایشان پی برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید، که در آغاز، آرمانش را دگرگون ساخته باشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
124
تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند، که بر جایگاه خویش بیمناکند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
الگو و سرآمد شما در زندگی هر چه بزرگتر باشد، سرنوشت زیباتری در برابر شماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که اندیشه اش، بازیچه اخبار پراکنده روزمره است، فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را ندارد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند و آن را
آرمان نهایی خویش سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کمر هر راه درازی، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک، از آدمی، چهره ماندگار می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمان توانمند، در میان جشن و بزم نیستند. آنها هر دم، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن، در
حال پیکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمی که آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند، همچون بیماران آسیب پذیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
میان گام نخست و آرمان، بازه ای نیست، آنچه داریم، اندازه نیروی کنونی ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
125
مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
میندیش که دیگران، تو را به آرمانت خواهند رساند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ، تنها به توان خود اندیشه کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هنگامی که آرمان خویش را بیابیم، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ آرزویی، بدون پژوهش و تالش، به سرانجام نخواهد رسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ فرازی، در برابر آدم های پاکباخته، توان ایستادگی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ کس و هیچ چیز، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ گاه برای آغاز دیر نیست، همین بس که به خود بگوییم : اینبار، کار ناتمام را به پایان می رسانم. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ گاه آرزوهای جوانان را، خوار و کوچک مپندارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
126
یادآوری آرمان ها، از بیراهه روی بازمان می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندکی از آدمیان، تنها به آرمان می اندیشند و بسیار کسان که آرمانشان تنها، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای فرهمند و خودباور، بدنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها به شکوه و ارزش کار خود، باور دارند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای پرش های بلند، گاهی نیاز است، چند گامی پس رویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش، زور گویی پیشه کنیم، پس از چندی، کسانی را در برابرمان خواهیم دید، که
دیگر زورمان به آنها نمی رسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنگاه که آرمان هویدا شد، هزاران راه بن بست هم، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
127
11 -فرگرد پیروزی و شکست
باور داشتن به پیروزی، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای پویایی و پیشرفت، گام نخست، از پشت درهای بسته برداشته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از پیروزی و شکست دیگران، می توان پندها گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم، هیچ گاه نمی شکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرمان بزرگ، آدم بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برخی به “ارد” می گویند اعتماد به نفس نداریم. به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به
دریای داشته ها سفر کنیم، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان
سخن می گوییم، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم. هر یک از ما آدمیان، دارای توانی هستیم، آن را یافته و بر
آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیش نیاز دلیر بودن، بدنی ورزیده نیست، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
128
پیشرفت، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید، که بر کردار و رفتار خود، فرمانروا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
توانمندی های خویش را، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ریشه شکست های بزرگ، از ناراستی های بسیار کوچک، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شکست، بن بست نیست، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شکست و پیروزی، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
شکست های زندگی، درهای پیروزی را می گشایند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شناخت موشکافانه هر شکست، پیشرفت را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرومایگان، پس از پیروزی، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
پایداری و کوشش، کلید هر در بسته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
129
12 -فرگرد بزرگی
آزادیخواهان، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم بزرگ به راستی، خویش را باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
دانا، سخنی دلگرم کننده بر زبان جاری می سازد و می گذرد. برای خردمندان، بدگویی بدخواهان شیاد، بی ارزش
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنگاه که دریا شدی، با چنگ کشیدن دیگران، رُخ و گونه ات، زخمی نخواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنهایی در میان دریاهای بیکران، هزار بار بهتر است از اینکه در کنار آدمهایی باشی که گرفتار روزمرگی هستند و هر
نوع نوآوری را پیشاپیش رد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان از مردم زمانه خود، جام شوکرانی می گیرند برای سکوت ابدی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
130
بیشتر عوام هرگز نمی خواهند حقیقت را ببینند و یا حتی بشنوند. با این وجود آماده هستند تا بدون محاکمه،
مجازاتت کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود، هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
آدمهای بزرگ و اندیشمند، بسیار اشک می ریزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزادگان، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آزاده، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست، او یاری رسان همگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
برای بالندگی و شکوفایی هر سرزمینی، باید در هر بخش، اسطوره و نمادی زنده داشته باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
برآزندگان، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآزندگان، شادی آفرین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
131
برآزندگان، چشم در توانایی های خود دارند، هیچ چیز نمی تواند، آنان را از آرمانشان باز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
برآزندگان به گفتار کم ارزش، زندگی خویش را تباه نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند، بالندگی و شکوفایی، در آفرینش راه های تازه است. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند، تا کدامین فرزند میهن برچیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآزندگان شادی را، از بوته آتشدان پر اشک، بیرون خواهند کشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برآزندگان گرما بخشند، سخن و گفتار آنان، راه روشن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار، تا همگان پشتیبان تو باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان، آزادیخواه و بردبار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان، تخم مهر و آزادی می پراکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان انتقامجو نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
132
بزرگی، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بوی خوش زندگی، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پرهای خون آلود برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پشتکار، گوهر مردان و زنان فرهمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه همسایه مرگ است، از چیزی نمی هراسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پندار های پاک، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پیران جهان دیده، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها کسانی شایسته هستند، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه فریست زندگی را، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ای پرواز کنی؟. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
133
چه نیک مردان و زنان برآزنده ای که همچون باران می بارند، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
خوشنامی، بزرگترین فر هر آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دارایی برآزندگان، تنها دلی سرشار از امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در تباری که کهنسالی نیست، آرامش به سختی پیدا می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دودمانی که بزرگانش خوار شده اند، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
رستاخیزهای مردمی، بدون همراهی زنان دلیر، ناممکن است چرا که زن، پرچمدار وارستگی، پاکی و از خودگذشتگی
است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخن برآزندگان، آهنگ خیزش بیشتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شایستگان، آنانی هستند که آفریننده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شایستگان، با گذشت هستند و بخشنده. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
134
شایستگان، بالندگی و شکوفایی خود را، در مخدوش نمودن چهره دیگران نمی بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
شایستگان بردبارند و امیدوار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شایستگان بیشتر زمان ها، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شایستگان چهره ای گشاده دارند، نگاهی مهربان، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
فداکاری زنان، بسیار با ارزشتر از دلیری در مردان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را، بر تن خویش به یادگار نداشته باشد؟. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کمر راه هم، در برابر آرمان برآزندگان خواهد شکست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کهنساالن باید آگاهی بخش اندیشه جوانان باشند، نه بازیگران زندگی آنان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردان کهن، مرزداران و پیشاهنگان، شرف و امنیت هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
135
مردان و زنان کهن، با مهر، همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردان و زنان کهن، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش، همبستگی و دوستی می آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
مردان و زنان کهن، برآیند و پژواک پاکی و راستی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردان و زنان کهن، در راه رسیدن به آرمان بزرگ، یک آن هم نمی ایستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مردمی که، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک می کنند، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند، فرزندان چنین دودمانی
به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامدار کهن، پیشوا و راهبر دوران هاست، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش، هماهنگ است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامداران و اساطیر کهن، پایه ها و ستونهای فر و شکوفایی کشورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامداران هیچ گاه، خویش را گرفتار پاسخ به کج اندیشان نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نامداری، بی نیک نامی، به پشیزی نمی ارزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
136
نامداری که خود را به خواری می افکند، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
نخستین گام بهره کشان کشورها، در آغاز نابودی بزرگان آنهاست و سپس تاراج دارایی شان. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
نگاه مردان و زنان کهن ایستا نیست، آنها دوران های آینده را نیز، به خوبی می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
ویرانه کاخ های برآزندگان هم، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خموشی ریش سپیدان هم، پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان، باید ترسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیدان، گستاخی و اخم نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سرفراز، کسی است که ارتشی از دلها، یاریش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تاوان بزرگی، تنهاییست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
137
توانایی، از پس آگاهی و کوشش بسیار، بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی؟. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه نمی تواند از خواب خویش، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند، ارزش برتری و بزرگی ندارد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه برتر، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هر ثروتمندی توانا نیست، آدم توانا، انساندوست و بخشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم توانا، به توانایی خویش باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم توانا، دیگران را ناتوان نمی نامد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران، راه درست توانایی را نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند، باید دست بر زانوی خویش گیری. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
138
آدمهای ناتوان، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنان که برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند، شایستگان همه دوران ها هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
با اشک ریختن ما، ناتوانان، توانا نمی شوند، باید کوشش کرد و توانا شد، آنگاه کمک نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
توانایی در کاشانه خاموش نا امیدان، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمانی از توانایی خویش لذت می بریم، که در راه بدست آوردن آن، کوشش بسیار نموده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی، ویژگی آدمهای خردمند است. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
139
سپاسگزاری از دیگران، نشان فرهمندی و تواناییست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کارگزاران شایسته، کارهای مهم را، بدست ناتوانان نمی سپارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ زمستانی توان فسردن خون آدمهای فداکار و با شرف را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تواناترین آدمیان، بر دلها فرمانروایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فداکاری تنها زمانی زیباست که برای ستمدیدگان دردمند باشد نه اربابان قدرت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فریادرس پاکزاد است، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هم رنگ دیگر کسان شدن، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزرگان بی باکند، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم توانا ، دشمنش را از قدرت کنار می گذارد اما به دار نمی کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بی تردید قدرت همیشگی نیست، هیچکس برای همیشه آن را در اختیار ندارد، باید شرط ادب و احترام به دیگران را
از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
140
چیزی که قدرت را زیبا خواهد کرد، فداکاری و اراده کمک به دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چه نیکوست هنگامیکه از آرمان پاک دیگران پشتیبانی کنیم، تا به چیزی که دوست دارند برسند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون شهرت:
آنچه باعث فخر یک چهره سرشناس می شود، ادب، انسانیت و آزادگی اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای ناتوان، شهرت را بد می شمارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شهرت بدون شعور، مایه دردسر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون قهرمان :
پدران و مادران چه بخواهند و چه نخواهند اسطوره و قهرمان زندگی فرزندان خویش هستند. بیایید پاسبان شایسته
این حس عمیق فرزندان خویش باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیچاره مردمی که قهرمان ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
141
قهرمان های آدمهای کوچک، همانند آنها زود گذرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی می تواند، بارها و بارها به شیوه های گوناگون، قهرمان شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون آتش نشان :
آتش نشان کیست؟ او پناه گرفتارشدگان بی پناه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جنگیدن با مرگ و نجات مردم، هنر آتش نشانهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آتش نشانها براستی سربازان راستین مردمند، آنها هر روز در حال فداکاری و جانفشانی برای ما هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از دیدگاه ارد، آتش نشانها، براستی چهره های ماندگار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
افسوس، گاهی سهل انگاری و حماقت آدم های نادان و نابخرد، جان شریفترین و دلیرترین آتش نشانها را می گیرد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
142
13 -فرگرد اُرُد
“اُرُد” همواره بدنبال کاشتن تخم مهر و دوستی برای همزیستی بهتر انسانها با هستی و یکدیگر بوده است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوست دارم به جای آنکه همانند گورکن گذشته را بکاوم، همچون شاهین به سوی آینده ای باشکوه شیرجه روم.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سخنان “اُرُد”، پنداشت ها و دل نگرانی های او، برای آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
پدر و مادر اُرُد، به او آموزش دادند که آبروی خانواده، بسیار مهم است او از زمانه آموخت آبرویی پایدار نمی ماند مگر
با مردمداری و برخورد خردمندانه با دیگران. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اُرُد، در نیمه شبی پر برف، از ماه دی، در شهر مشهد زاده شد. پدرش محمد تقی شرکاء، فرزند بابا، از شهر شیروان
در خراسان بود، مردی آزاده و بسیار نیک و مهربان که همواره دل به کانون گرم خانواده داشت. مادر اُرُد، فاطمه
جاهد طبسی از ایل قشقایی شیراز بود، زنی مهربان، دانش آموخته و دلسوز که همواره برای رشد فرزندان دلبندش
کوشش نموده و رنج ها کشید. نام تنها فرزند اُرُد، غزاله می باشد. اندیشه های اُرُد بر سه ستون »مهر به گیتی«، »مهر
به انسانیت« و »مهر به آزادی« استوار است. هم اکنون در شهر زیبای کرج زندگی می کند و مردم این شهر را بسیار
دوست دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
143
شادم از اینکه هیچگاه، کارمند دولت نشدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گل همیشه بهار را که می بینم، پسرک کوچکی می شوم در آستانه باغچه زندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون اُرُدیسم :
دردها، چالش ها و عصیان های بشر، اُرُد را وادار نمود تا سالهای سال از عمر خویش را پژوهش کند و بکاود و
بیاندیشد… تا به درک درستی از تار و پودهای گیتی و زندگی برسد، آنگاه آنها را برای آیندگان نوشت… در این راه به
هیچ بهایی آرمان پاکش را نفروخت… امروز پس از سالها رنج و سختی و شنیدن زخم زبانهای بسیار، او خشنود است،
چرا که می داند از دل جمالتش »فلسفه اُرُدیسم« قد برافراشته است و تا بر اندیشه ها جاریست، اُرُد هرگز نمی میرد
و این تنها سهم او از دوران زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اُرُد بنیان فلسفه اُرُدیسم را مهر به گیتی، انسانیت و آزادی قرار داد، فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فلسفه اُرُدیسم همواره هویت خویش را از سخنان اُرُد در کتاب سرخ می گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از آنجاییکه آیندگان در مورد اُرُد کنجکاو خواهند بود و شاید عده ای بر آن شوند که با دروغ و تهمت آبرویش را
ببرند، خود باید بگویم اُرُد هیچگاه به هیچ دولتی و هیچ مقام سیاسی و غیر آن نزدیک نشد. با این که از همه سو
اهانت شنید، اما او سکوت پیشه کرد. هزینه زندگی اش را با کار و کوشش شخصی بدست آورد، پس هر چه جز این
شنیدید بی شک دروغ و بهتان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
144
اُرُد در فلسفه اُرُدیسم کوشش نمود یادگاری خردمندانه و آشتی جویانه به آیندگان پیشکش کند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
بارها به جزیره مهربانی اشاره کرده ام و گفته ام باید بسوی آن کوچ کنیم… امید بسیار دارم روزی این جزیره شکل
بگیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به دشمنان فلسفه اُرُدیسم در صدها و هزاران سال آینده، پیشاپیش می گویم: شادم که زنده نیستم تا چهره شما را
ببینم، اهانت های شما را بخوانم، پدران هم اندیش شما مرا آنقدر آزردند که بارها مرگ! برایم شیرینتر از عسل بود…
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
145
14 -فرگرد عشق
براستی دلدادگی نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فلسفه عشق چیست؟ بازی و پایکوبی سرشاخه های تشنه رشد گیتی است در درون ما. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
عشق یگانه است، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
عشق، همان کشش آهنربایی درون ماست، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
عشق، همچون توفان، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری، روزافزون می گردد.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
عشق، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را، که با ارزشترین داشته هاست. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
146
عشق، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دلباختگی، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
دلدادگی و عشق را از زندگی بگیریم، تنها و آواره ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از اُرُد می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته، زمان اندکی می گذاریم و
برای عشق، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم، اندیشه آدم عاشق در پیرامون عشق پیوسته در حال
چرخش است، آدم عاشق وابسته است، وابسته به چیزی که همواره شیفته آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
از کسی که خود را دوست ندارد، درخواست عشق و دوستی مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اندیشه کنیم، چه چیزی ما را پیوسته به زندگی دلگرم ساخته و در نهایت می خواهیم به آن برسیم و آن را سامان
داده و یا با آن به سامان برسیم؟ خواسته پیوسته اندیشه ما، همان عشق است و این تنها راه شناسایی آن. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری وهم و خیال خویش را عشق می نامند، حال آنکه عشق راه بالندگی شکوفه به میوه است، کوشش پیوسته ما
برای زیبا و ناب شدن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
147
انباشتگی احساس، عشق هایی آتشین بوجود می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به اُرُد می گویند با ارزشترین چیزی که داریم چیست؟ می گویم : زمان…
باز می پرسند و آن کجاست و چه شد؟ می گویم : آن را به پای معشوق خویش ریختیم و می ریزیم. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
خود را تا هنگاهی همراه داری، که دلداده نشده ای. دلبسته، با خویشتن خویش بیگانه است. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
در عشق !
شرف و آزادی هست
زندگی و پاکی هست
نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ای نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمی در عشق راستین، بدنبال سود جستن نیست، می بخشد برای پرواز، رهایی و آزادگی. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادارد، این شیفتگی باید توان پرتاب انسان، به سوی آرمان های راستین را
داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
عشق و شیفتگی، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را بیدار و جاری می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
148
هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت
گذاشت، نشکنی و اگر شکستی، باز هم ناامید نشو، چرا که آرام جان دیگری در راه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
انسانیت و کمک به همگان، دلبستگی و عشق برجستگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
149
15 -فرگرد زیستگاه
همه ما آدمیان، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
همان گونه که با کودکان مهربان هستیم، باید به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دگرگونی، پایکوبی زمین است، برای پویش و زندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گیاهان، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گیتی، خود زایشگر است، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
روان رنجور، با زندگی در زیستگاه سبز، دوباره بالندگی خود را آغاز خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فلسفه هفت سین چیست؟ نشانه های آمیختگی آدمیان است با طبیعت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از روستاها تا شهرها، همه جا، نیاز به وجود “سازمان های مردم نهاد زیست محیطی” هست. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
کوشش برای داشتن هوای پاک، یکی از مهمترین وظایف بشر امروز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
150
دوستان گیتی، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان، همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کوشش برای نجات زمین، بزرگترین همبستگی جهانی را نیاز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برگها، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
زیستگاه زیبا، آدمیان را در گذر زندگی، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زیستگاه ما، براستی آینه فرهنگ ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم؟ پاسخ ساده است، چون نمی خواهیم دست نابودگر همنوعان
خویش را ببینیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دارایی یک کشور، تنها در بانک ها نیست، گونه های گیاهی و جانوری، دارایی بسیار با ارزشتری است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
درختان، نخستین شاهدان ستمگری و ناراستی آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
151
زیستگاه های گیاهی و جانوری، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است، ارزش نگهداری از آنها، کمتر از نگهبانی
“بانک مرکزی” نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دوستان “اُرُد” درخت می کارند و همگان را به نگهبانی از زیستگاه های گیاهی و جانوری فرا می خوانند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
گریزی از بازگشت کنش های ما نیست، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم، خیلی زود دامن گیرمان خواهد
شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نابود کنندگان زمین، زندگی همگان را کوتاه می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بسیاری از سیل ها، توفان ها و بالیای طبیعی به خاطر نامهربانی ما با طبیعت رخ داده و می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
فرزندان خویش را با طبیعت دوست و همراه کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمین، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد، اما کمتر کسی زمین را می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
152
– پیرامون شکار :
اُرُد، دوست هیچ شکارچی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
دستان بزهکاران را، از دامان زیستگاه های جانوری، کوتاه کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری، باید نگاهی فراگیر و باز داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون زمین :
زمین زنده و پویاست، آن را باید پاس داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم ها، بزرگترین دشمنان و آفت زمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تنها راه نجات زمین، کاستن از زاد و ولد آدمهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمین، تنها هدیه ای برای ما نیست، آن را دوست بداریم و به آیندگان بسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
153
زمین بسیار کوچک است، آن را باید از توفان زباله نجات داد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود، اگر دوستم باشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمین رویشگاه گل هاست، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
زمین همچون آینه می تواند، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون کوهستان :
کوهستان، نهیب مهر است و دوستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
خودخواه ترین آدمیان، در کوهستان، دوستی و مهر را، با جان و دل پذیرا می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
در کوهستان، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را، براستی می توان فهمید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
154
– پیرامون ارزش آب :
نام دیگر آب، زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
واژه ای برای بیان میزان ارزش آب، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آب، مهربانانه، هستی خویش را به ما می بخشد و ما زنده می مانیم و نیرو می گیریم، پرسش اینجاست، حال ما با آن
چه می کنیم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی که با آب، نامهربانی می کنند و آن را هدر می دهند، وظیفه انسانی خویش را از یاد برده اند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
آب زندگی است، کسی که آن را بیهوده از بین می برد، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
شوربختانه، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب، از آن بهترین
های فراموش شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
ما آدمیان با چشمه های زیبا چه کردیم؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم؟ و براستی چه میراثی برای
آیندگان خواهیم داشت؟… فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آب، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
155
16 -فرگرد هنجار و ساختار
اگر قوانین و هنجارها، سرشتی دلسوزانه و انسانی داشته باشند، بی شک قانون شکنی و نافرمانی گم می شود.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آنکه باج می گیرد، زندگیش بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بزهکاران کوچک، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تا چیزی از دست ندهی، چیز دیگری بدست نخواهی آورد، این یک هنجار و قانون همیشگی است. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
سخت ترین پرسش ها، هم اساسی ساده دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت، تا کمکی به خویش و دیگران
باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هنجار و قانون روان آدمی، دوستی و مهر است، شگفت آنکه عده ای برای بدست آوردن این مهر، همواره در ستیز
هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
156
هنجارها و قوانین هر کشوری، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تاراج و شورش، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر دل گیتی را بگشاییم، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد، پس کردار ما، چه خوب و
چه زشت، بی بازگشت نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرامش روان بسیار ارزشمند است، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون ساختار :
گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده و برآیندی شگرف در پی داشته است.
فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بازده ساختار بیمار، درد و سیاهیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
سامان، از پس ساختار درست هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
تا ساختارها سامان نیابد، بالندگی هویدا نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
157
ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد، توان پایداری ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
نیرومندترین ساختارها، نرم ترین آنهاست، ساختارهای خشک و سخت، خیلی زود فرو می ریزند. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
در هستی همه چیز، دارای چهار چوب و ساختار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
158
17 -فرگرد کار و کارآفرینی
کارآفرین، زندگی آفرین است، پس آفرینی جاودانه بر او. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کارآفرینان، دستان یاری بخش آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
رویا پردازی که کارآفرین هم باشد، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران و کارآفرینان کوشا و دلسوز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
کارگر دلسوز و پرتالش، سرمایه ملی یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
159
کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اگر می خواهید جهان، در برابر کشورتان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید، دردهای آنها را کم کنید
و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کار درست و دلسوزانه، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آرامش رسانه ای، افزایش شادی های مردمی و هنجارها و قوانین درست دولتی، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را
بیشتر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم، تا تهی دستی از میان برود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار، از دامان بزهکاری و سختی رهایی یافته است؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
در هنگامه هیاهو و غوغا، کسی در اندیشه کارآفرینی و کار نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کشورهای زیاده خواه، پیشتازی خویش را، در ناامنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
160
کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد. فیلسوف حکیم
اُرُد بزرگ خراسانی
رسانه های تشویشگر و گروه های غوغا آفرین، کارآفرینان و سرمایه گذاران را فراری می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد
بزرگ خراسانی
مبارزه پیگیر با فساد دستگاه دیوانی، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
پول و سرمایه، در سرزمین ناآرام، جایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
161
18 -فرگرد زمان
زمان مهمترین داشته است. اگر آدمی این مهم را براستی بفهمد، تمام توان خویش را صرف بهره بردن از هر لحظه بی
بازگشت آن خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
جهانیان هر اندازه کوشش کنند، باز هم شکار زمان هستند، زمان همواره در پیش ماست. باید از هر “آن” زندگی
بهره برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هیچ آموزگاری، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمیان، فرزند تاریخ و زمانه خود هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
در آغاز، آدمیان ربات ها را همانند فرزندان خود پرورش دادند، به آرامی ربات ها دوست ما شده و می شوند، چندی
بعد ربات ها همانند پدر و مادر به ما کمک می کنند تا رشد یابیم و در آینده ربات ها نقش های مهمتری همانند
آموزگاران و اساتید دانشگاه ها، پزشکان و مهندسین را بر عهده خواهند گرفت، پس از آن شهرداران و فرمانداران
نیز ربات خواهند شد و دیری نخواهد پایید که آدمیان قدرت را به ابررایانه های هوشمند می سپارند و خود بدنبال
کشف جهان های نوینی در داخل و خارج از زمین خواهند رفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زمان کیمیاست، آن را صرف پاسخ به دروغ پردازی آدمهای شیاد و مردم آزار نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
162
درود بر آیندگان، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آینده از همین امروز می گذرد، پس امروز را باید به درستی پیمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده، گذشته هم که گذشته، اکنون چه کنیم؟ می گویم : چه بخواهیم و چه
نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است، این یاد را می توانیم با
بدگفتاری و بدکرداری، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران،
چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به “این”
زمان برگردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدم های توانا، براستی ارزش “زمان” را می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون آغاز :
ستایش، هنگام نو رُستن و رویش را. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است و زمانی برای پویایی بیشتر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هر آن، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد، پس هیچگاه، پایانی پیش روی ما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
163
آدم های فرهمند، پیوسته بدنبال آغازهای شیرین هستند، تا از آن بزم و جشن بسازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ
خراسانی
آغازها را باید جشن گرفت، چرا که شیره جهان در بالندگی و زایندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
از پایان ها نهراسید، چرا که هر پایانی را آغازیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
زندگی از بودن آغاز و تا شدن، پی گرفته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
– پیرامون مرده پرستی :
جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است. برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین دانش های روز دنیا دست
یافت و از آنها بهره گرفت، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده هزار سال پیش، کاستی ها و جاماندگی های
سرزمین امروز خویش را پنهان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
هولناک و نفرت انگیز است در برخی از سرزمین ها، جنگ بر سر نامداران درگذشته، بسیار بیشتر از شناخت و
بزرگداشت برجستگان زنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مبادا به نام بزرگان تاریخ خود، مشاهیر زنده مان را به گوشه برانیم که این رسم مردم نادان و بی خرد است. فیلسوف
حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
164
زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی
دودمان امروز را به همراه دارد. جوانان در رویای خود، گذشته ای دست نیافتنی خواهند ساخت، آنگاه می گویند ما
در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم !، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان
کاری دلخوش می شوند. وارون بر این نگرش، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها
کار می کنند، هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند. پس نگوییم گذشتگان ما چه بودند، باید
گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه، کار و کوشش
کنیم و سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
آدمهای بزرگ، بسیار بوده اند و پس از این هم، هزار بار بزرگتر از آنها خواهند آمد. جهان رو به پویش است و آدمها
پیوسته از راه رفته گذشتگان، پندها گرفته و آموزش ها دیده اند، پس بی شک در هر زمان و دوره ای آدمهایی
بزرگتر از گذشته پا به میدان می گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
اُرد بارها گفته است دل خوش نمودن به اساطیر و دانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن دانشمندان زنده است.
هنگامی که می بینم برخی با آب و تاب، کوشش می کنند از مردگان برای زندگان الگوی علمی بسازند، تمام وجودم
فرو می ریزد. تنها راه توسعه روزافزون آن است که فرهنگ بزرگداشت از زندگان را جایگزین تجلیل از مردگان
کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را، قربانی نام
مردگان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
مرده پرستی، سیمای مردمی است که به توان و گوهر درون خویش باور ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
165
از استخوان های مشاهیر مرده چه می خواهید؟ براستی اگر زمان خود را برای بزرگداشت زندگان بگذارید، کشوری
بسیار بسیار آبادتر و رو به رشد خواهید داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده، اساطیرشان مرده و یا افسانه
اند. فیلسوف حکیم اُرُد

پیام بگذارید

مشاهده
بکشید